HBL HBL

Het vor der Hake fonds heeft als primaire doel het financieel ondersteunen van minder draagkrachtige leerlingen van onze school. Op 7 februari 1948, bij het afscheid van dr. J.A. vor der Hake, werd door hemzelf een steunfonds in het leven geroepen. Financiële middelen mochten geen beletsel zijn voor het volgen van onderwijs aan Het Baarnsch Lyceum. Het startkapitaal bedroeg hfl. 4.000.

Herziening vrijwillige ouderbijdrage en relatie vor der Hakefonds
In het kader van gelijke kansen heeft de kamer per 1 augustus 2021 een nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Alle activiteiten door de school georganiseerd zijn daarmee in principe kosteloos voor leerlingen/ouders. Daar is ook vanuit HBL alle begrip voor, wij onderschrijven het belang van kansengelijkheid. Met de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage staat wel een unique sellingpoint van HBL op het spel: de vele buitenschoolse en internationale activiteiten die een essentieel deel van ons curriculum en onderwijs uitmaken. 

De schoolleiding en de MR hechten aan een duidelijke continuering van de bestaande programma’s. Om die reden hebben zij een gezamenlijk standpunt geformuleerd en dit per brief aan alle ouders gecommuniceerd. Essentie is de oproep aan alle ouders om de vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige bijdrage in kosten zoveel mogelijk te voldoen om het brede curriculum van HBL in stand te houden. Niet betalen leidt echter nooit tot uitsluiting.

Sociaal fonds
De school bekostigt de personele inzet van (buitenschoolse) activiteiten en legt per 1 augustus 2022 een sociaal fonds aan, waaraan de school jaarlijks € 25k doteert om curriculumgerelateerde activiteiten doorgang te laten vinden, ook als niet alle ouders hun bijdrage voldoen. Daarnaast komt het fonds ook op voor voorzieningen zoals laptops, wanneer ouders deze niet kunnen bekostigen. De leermiddelen die wettelijk door ouders bekostigd moeten worden, vallen hier niet onder.

Vor der Hakefonds
Het vor der Hake-fonds zal zich richten, binnen de kaders van de statuten en zonder deze te wijzigen, op het ondersteunen van karakteristieke HBL-activiteiten. Te denken valt aan de DIES, de seniores, de SI en de AI. Jaarlijks maken de rector-bestuurder en de andere leden van de stichting een plan van te subsidiëren activiteiten. Het kan hier ook om uitrusting van teams, kleding etc. gaan.

Daarnaast neemt het vor der Hake-fonds jaarlijks de kosten van het bijwerken van de lijst van geslaagde leerlingen op de ruiten van de aula voor zijn rekening.

Samenstelling bestuur en het beloningsbeleid
Het bestuur van het fonds bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. M. Manders, rector-bestuurder
  • dhr. H. Vroon, penningmeester
  • mevr. H. Dijkwel
  • mevr. T. Heringa – van Ree
  • mevr. M. Broeksz 

De leden van het fonds ontvangen geen salaris. Er worden alleen eventuele onkosten van het bestuur vergoed. Er is geen personeel in dienst. 

Donatie
Het fonds wordt gevoed door oud-leerlingen en het rendement op het vermogen. Bijdragen zijn bijzonder welkom, om minder draagkrachtige leerlingen ook in de toekomst te kunnen ondersteunen. Wilt u een bijdrage doneren? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, secretariaat@hetbaarnschlyceum.nl

RSIN
Het RSIN van het vor der Hake fonds is 815555295.

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.