HBL HBL

De school organiseert ontzettend veel activiteiten voor de leerlingen. Door persoonlijke ervaringen leren leerlingen anders en intensiever. Een selectie van activiteiten zijn te verdelen in de onderdelen ‘Schoolbrede activiteiten’, ‘Speciale keuzeprogramma’s’, ‘Internationalisering’ en ‘Excellentieprogramma’s’. 

De activiteiten dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, het curriculum Burgerschap en ook wordt het steeds belangrijker dat leerlingen laten zien wie en wat ze zijn: ze werken aan hun cv of portfolio. De extra programma’s en activiteiten monden uit in een voor de meeste leerlingen goed gevuld Plusdocument: een tweede schooleigen diploma, dat ook bij toelating bij het vervolgonderwijs een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Een leerling kan verschillende wegen door de school volgen.

Voor de bovenbouw: Taaldorp Frans en Duits

Tijdens het Taaldorp Frans en Duits voeren leerlingen gesprekken in de doeltaal in diverse ambiances. De leerlingen zijn tijdens de lessen voorbereid en de beoordeling van de diverse gesprekjes telt mee als cijfer voor spreekvaardigheid.

 

Voor de bovenbouw: Buitenlandbeurs

Relatief weinig Nederlandse studenten studeren in het buitenland in vergelijking met het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland studeert. Veel Nederlandse leerlingen hebben wel de ambitie, maar vinden niet altijd de informatie die ze nodig hebben. Daarom organiseert de school een Buitenlandbeurs om hen verder te helpen met de voorbereiding op een internationale toekomst. Op het beursplein ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is.

Voor de bovenbouw: European Youth Parliament

Leerlingen die het International Stars Programme volgen, debatteren en discussiëren samen met andere Nederlandse scholieren over Europese onderwerpen. De voorbereiding bestaat uit workshops en debattrainingen.

Voor de bovenbouw: Junior Ambassador day

Jaarlijks worden leerlingen van Het Baarnsch Lyceum uitgenodigd door het Huis van Europa om deel te nemen aan de Junior Ambassador day in Den Haag. Met ongeveer 200 andere junior ambassadors uit Nederland zijn er debat-simulaties en door middel van rollenspellen ervaren de leerlingen hoe het is om lid te zijn van het Europees Parlement.

Voor de bovenbouw: Werkweken

Alle leerlingen uit havo 5 en vwo 6 gaan op werkweek. Ze waaieren uit naar diverse bestemmingen, zoals: Italië, Noorwegen, Polen, Frankrijk, Turkije, Engeland. Door middel van een educatief programma leren ze veel over land, volk en cultuur.

Voor de bovenbouw: Model United Nations

Wie nog groter wil denken, over de Europese grenzen heen, kan meedoen met het Model United Nations (MUN). De MUN is een conferentie die overal in de wereld wordt georganiseerd en erg populair is bij scholieren en studenten. Bij een MUN worden conferenties van de Verenigde Naties nagebootst. Samen met tweehonderdvijftig internationale scholieren kruipen onze leerlingen in de rol van diplomaat en verdiepen zij zich in wereldvraagstukken. Ze debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor diverse maatschappelijke en internationale problemen.

Voor de bovenbouw: Euroscola in Straatsburg

Als Ambassador School of The European Parliament worden leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan Euroscola in Straatsburg. In de grote ronde Parlementszaal discussiëren de International Stars met wel vijfhonderd jongeren uit twintig verschillende Europese landen over onderwerpen die ze vooraf hebben voorbereid. Zij overtuigen anderen van hun mening door hun standpunt te verdedigen in het Engels, Frans of Spaans.

Voor de bovenbouw: Europahaus in Duitsland

Jaarlijks doet een groep bovenbouwleerlingen mee aan een vierdaags ‘Europa-seminar’ in het Duitse Bad Marienberg. Het seminar vindt plaats in het Europahaus en biedt een interactief programma. Dit seminar is niet alleen interessant vanwege de vorm en de inhoud, maar ook vanwege de contacten en het samenwerken met leeftijdsgenoten uit andere landen.

European Arts Festival

Eens per twee jaar is het European Arts Festival: een internationaal festival met onder andere veel muziek, zang, dans en toneel. Aan dit festival nemen onze leerlingen samen met leerlingen van onze partnerscholen in Dortmund, Dereham en Sofia mee.

Voor de bovenbouw: Europaweek

De Europaweek, één van de hoogtepunten van het jaar. Tachtig Europese jongeren verdiepen zich in Europese thema’s. Ze leren van elkaar én over elkaar. Ze bezoeken ook de Europese Commissie, leren debatteren en sluiten de week af met een Lagerhuisdebat.

Voor de bovenbouw: Internationaal erkende taalcertificaten

De school biedt leerlingen de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in een moderne Europese taal. Zij kunnen een internationaal erkend taalcertificaat behalen, op diverse volgens Europees referentiekader vastgestelde niveaus: Cambridge voor Engels, Delf voor Frans, Goethe voor Duits en Dele voor Spaans. Vanaf klas 3 kunnen leerlingen het examenvak Spaans kiezen.

Uitwisselingen

Voor zowel de leerlingen in de onderbouw (mini-uitwisseling) als de bovenbouw kunnen op uitwisseling. De leerlingen verblijven in gastgezinnen en volgen de lessen op school. Hun kennis van de moderne vreemde talen wordt vergroot, ze maken kennis met andere culturen en zijn op weg om echte Europese burgers te worden.

 

UNESCO

Als UNESCO-school heeft de school zich verbonden aan de uitgangspunten van UNESCO. Duurzaamheid is één van de vier speerpunten waaraan UNESCO-scholen werken. Het gaat daarbij om bewustwording en acties die daadwerkelijk aan een duurzame samenleving bijdragen. Het Baarnsch Lyceum participeert in drie Europese projecten (Erasmus+, GEO-water & GEO-circle) in samenwerking met partnerscholen in het buitenland.

Voor topsporters: Topsportprotocol

Binnen de school zijn er leerlingen die topsport bedrijven. Het topsportprotocol biedt de mogelijkheid aanpassingen te krijgen binnen het rooster en het toetsprogramma. De eisen om toe te treden tot het topsportprotocol zijn conform de LOOT-eisen.

Bovenbouw: Bèta-sterrenprogramma

Voor leerlingen die uitblinken in de bètavakken is er in de bovenbouw de mogelijkheid om mee te doen aan het bèta-sterrenprogramma. Zij volgen extra cursussen en activiteiten op het gebied van biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar ook een vak als sterrenkunde of het volgen van een webcollege aan een universiteit is mogelijk. De bèta-ster-leerlingen kunnen bij hun diploma een certificaat behalen dat bruikbaar is bij de aanmelding voor een vervolgopleiding.

Voor de bovenbouw: U-talent

Getalenteerde vwo-leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de U-Talent Academie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en 27 scholen uit de regio. Deze leerlingen volgen regelmatig verdiepend en verbredend bèta-onderwijs op de universiteit in Utrecht. U-Talenten kunnen bij hun diploma een certificaat behalen dat bruikbaar is bij de aanmelding bij een vervolgopleiding.

Bovenbouw: Bewegen Sport en Maatschappij

Naast ons standaard sportprogramma kunnen havo- en vwo-leerlingen, die zich nog meer willen bezighouden met sport, in de bovenbouw het keuzevak BSM als examenvak in hun vakkenpakket opnemen.

Klas 2 en 3: Speerpunt Science

Bij het speerpunt Science maken de leerlingen kennis met verschillende toepassingen van de bètavakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar ook biologie en aardrijkskunde). Daarnaast wordt er gewerkt aan een wetenschappelijke manier van denken: kritisch, oplossingsgericht en met gevoel voor oorzaak en gevolg.

Klas 2 en 3: Speerpunt Internationalisering

Met dit speerpunt gaan de leerlingen op weg om een echte wereldburger te worden. Zij doen internationale ervaring op en leren over de grenzen heen te kijken. De leerlingen krijgen o.a. kennismakingslessen in verschillende talen, op uitwisseling naar een Europees buurland en onderzoeken hoe ‘Europa’ in elkaar zit.

Klas 2 en 3: Speerpunt TheArtXperience

Het speerpunt TheArtXperience is een geweldige ontdekkingsreis langs verschillende kunstdisciplines. De leerlingen krijgen een totale ervaring van kunst: voelen, zien, denken en maken. Ze krijgen als groep en als individu praktijkopdrachten waarbij de verbeelding centraal staat.

Klas 2 en 3: Speerpunt Sport

Dit programma is speciaal bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in extra sport en bewegen en die meer willen weten over de achtergronden hiervan. Ze maken kennis met verschillende trendsporten en gaat dieper in op de klassieke sporten. Ze ontwikkelen, organiseren en geven leiding op microniveau aan medeleerlingen.

Klas 1: Plusprogramma Science

Hoe zit de wereld in elkaar? Alle eersteklassers uit havo, atheneum en gymnasium kunnen aan Scienceplus meedoen. Er wordt vakoverstijgend lesgegeven in onderwerpen die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Dat betekent dat de onderwerpen raken aan natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en wiskunde.

Klas 1: Plusprogramma Sport

Sportplus is voor leerlingen die niet graag lang stilzitten en geïnteresseerd zijn in alles wat met sport en bewegen te maken heeft. De leerlingen krijgen de kans om zichzelf sportief (verder) te ontwikkelen. Het programma is niet gebonden aan een leerstroom. Alle leerlingen uit havo 1, atheneum 1 en gymnasium 1 kunnen meedoen.

Olympiadeschool

Het Baarnsch Lyceum heeft officieel de status van Olympiadeschool. Elke jaar mogen geïnteresseerde leerlingen zich aanmelden voor de één of meerdere olympiades: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen en hun kennis te verdiepen.

Schoolfeesten

Natuurlijk mogen schoolfeesten niet ontbreken. De seniores organiseren samen met de aulacommissie verschillende themafeesten. 

Schoolorkest

Jaarlijks wordt er na de kerstvakantie een schoolorkest geformeerd. Enthousiaste leerlingen uit klas 1 t/m 6 repeteren dan wekelijks na schooltijd onder leiding van één van de muziekdocenten. Er wordt toegewerkt naar een optreden op de Grandi en een paar weken later op de Artistieke Interlyceale.

Schooltoneel

Alle leerlingen kunnen meedoen aan het schooltoneel. De leerlingen maken de gehele productie zelf: schrijven, decor ontwikkelen, muziek componeren, choreografie, dans en scènes ontwikkelen. Zij worden gecoacht door verschillende vakspecialisten.

Dies- en lustrumviering

Een ander hoogtepunt van het schooljaar is de diesviering, de verjaardag van de school, die in het voorjaar plaatsvindt. Deze wordt gevierd met een veelheid aan sportwedstrijden. Eén keer in de vijf jaar besteden we nog meer aandacht aan de dies: de lustrumviering!

Grandi Art

Als voorronde op de Artistieke Interlyceale wordt op school de Grandi Art gehouden. Deze geeft de leerlingen de kans hun artistieke gaven te tonen. Er is een grote verscheidenheid aan onderdelen, waardoor iedereen kan meedoen.

Vakgerichte excursies

Gedurende het schooljaar worden er verschillende excursies georganiseerd. Excursies zijn vaak inhoudelijk verbonden aan een bepaald vak.

Bèta sterren

Bèta-sterren is voor leerlingen uit de bovenbouw havo/ vwo met een N-profiel waarin je extra bèta-modules volgt en steropdrachten (vrije keuze) maakt die te maken hebben met de bèta-vakken. Voorbeelden: Antibiotica gezocht, Dieranatomie, Organische Synthese, Plastic Soep, Tekenen als Escher.

Goethe (Duits)

Delf (Frans)

Dele (Spaans)

Cambridge (Engels)

Voor de bovenbouw: International Stars Programme

In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen voor de internationale leerroute en volgen ze het International Stars Programme. Zij halen internationaal erkende taalcertificaten, doen mee aan uitwisselingen, seminars,congressen en debatten; ook hun profielwerkstuk heeft een internationale dimensie. Hun stage vindt plaats in het buitenland en zij krijgen een uitgebreide internationale loopbaanoriëntatie. Uiteindelijk levert dit een waardevol supplement bij het diploma op, waarmee zij hun internationale competenties (CFEC) aan kunnen tonen voor vervolgstudies en werkgevers.

Voor de onderbouw: Europamarkt

Alle leerlingen uit klas twee hebben gedurende het schooljaar het vak Europa. Topografie, het moderne Europa en de Europese Unie worden behandeld. De laatste periode krijgen alle leerlingen een Europees land toegewezen en verzamelen ze in groepjes zo veel mogelijk informatie en attributen. Vervolgens maken zij een mooie prospectus van het land. Op of rond ‘’De Dag van Europa’ presenteren de leerlingen het land op de Europamarkt in de aula van de school en iedereen is daar van harte welkom.

Sport- en Artistieke Interlyceale

Een van de hoogtepunten van het schooljaar is de Sport Interlyceale (september) en Artistieke Interlyceale (maart)! Het is een toernooi tussen de vier oudste lycea van Nederland: Kennemer Lyceum uit Overveen, Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven, het Amsterdams Lyceum uit Amsterdam en Het Baarnsch Lyceum.

Olympiadeschool

Het Baarnsch Lyceum heeft officieel de status van Olympiadeschool. Elke jaar mogen geïnteresseerde leerlingen zich aanmelden voor de één of meerdere olympiades: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen en hun kennis te verdiepen.

Schoolfeesten

Natuurlijk mogen schoolfeesten niet ontbreken. De seniores organiseren samen met de aulacommissie verschillende themafeesten. 

Schoolorkest

Jaarlijks wordt er na de kerstvakantie een schoolorkest geformeerd. Enthousiaste leerlingen uit klas 1 t/m 6 repeteren dan wekelijks na schooltijd onder leiding van één van de muziekdocenten. Er wordt toegewerkt naar een optreden op de Grandi en een paar weken later op de Artistieke Interlyceale.

Schooltoneel

Alle leerlingen kunnen meedoen aan het schooltoneel. De leerlingen maken de gehele productie zelf: schrijven, decor ontwikkelen, muziek componeren, choreografie, dans en scènes ontwikkelen. Zij worden gecoacht door verschillende vakspecialisten.

Dies- en lustrumviering

Een ander hoogtepunt van het schooljaar is de diesviering, de verjaardag van de school, die in het voorjaar plaatsvindt. Deze wordt gevierd met een veelheid aan sportwedstrijden. Eén keer in de vijf jaar besteden we nog meer aandacht aan de dies: de lustrumviering!

Grandi Art

Als voorronde op de Artistieke Interlyceale wordt op school de Grandi Art gehouden. Deze geeft de leerlingen de kans hun artistieke gaven te tonen. Er is een grote verscheidenheid aan onderdelen, waardoor iedereen kan meedoen.

Vakgerichte excursies

Gedurende het schooljaar worden er verschillende excursies georganiseerd. Excursies zijn vaak inhoudelijk verbonden aan een bepaald vak.

Sport- en Artistieke Interlyceale

Een van de hoogtepunten van het schooljaar is de Sport Interlyceale (september) en Artistieke Interlyceale (maart)! Het is een toernooi tussen de vier oudste lycea van Nederland: Kennemer Lyceum uit Overveen, Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven, het Amsterdams Lyceum uit Amsterdam en Het Baarnsch Lyceum.

Voor topsporters: Topsportprotocol

Binnen de school zijn er leerlingen die topsport bedrijven. Het topsportprotocol biedt de mogelijkheid aanpassingen te krijgen binnen het rooster en het toetsprogramma. De eisen om toe te treden tot het topsportprotocol zijn conform de LOOT-eisen.

Bovenbouw: Bèta-sterrenprogramma

Voor leerlingen die uitblinken in de bètavakken is er in de bovenbouw de mogelijkheid om mee te doen aan het bèta-sterrenprogramma. Zij volgen extra cursussen en activiteiten op het gebied van biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar ook een vak als sterrenkunde of het volgen van een webcollege aan een universiteit is mogelijk. De bèta-ster-leerlingen kunnen bij hun diploma een certificaat behalen dat bruikbaar is bij de aanmelding voor een vervolgopleiding.

Voor de bovenbouw: U-talent

Getalenteerde vwo-leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de U-Talent Academie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en 27 scholen uit de regio. Deze leerlingen volgen regelmatig verdiepend en verbredend bèta-onderwijs op de universiteit in Utrecht. U-Talenten kunnen bij hun diploma een certificaat behalen dat bruikbaar is bij de aanmelding bij een vervolgopleiding.

Bovenbouw: Bewegen Sport en Maatschappij

Naast ons standaard sportprogramma kunnen havo- en vwo-leerlingen, die zich nog meer willen bezighouden met sport, in de bovenbouw het keuzevak BSM als examenvak in hun vakkenpakket opnemen.

Klas 2 en 3: Speerpunt Science

Bij het speerpunt Science maken de leerlingen kennis met verschillende toepassingen van de bètavakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar ook biologie en aardrijkskunde). Daarnaast wordt er gewerkt aan een wetenschappelijke manier van denken: kritisch, oplossingsgericht en met gevoel voor oorzaak en gevolg.

Klas 2 en 3: Speerpunt Internationalisering

Met dit speerpunt gaan de leerlingen op weg om een echte wereldburger te worden. Zij doen internationale ervaring op en leren over de grenzen heen te kijken. De leerlingen krijgen o.a. kennismakingslessen in verschillende talen, op uitwisseling naar een Europees buurland en onderzoeken hoe ‘Europa’ in elkaar zit.

Klas 2 en 3: Speerpunt TheArtXperience

Het speerpunt TheArtXperience is een geweldige ontdekkingsreis langs verschillende kunstdisciplines. De leerlingen krijgen een totale ervaring van kunst: voelen, zien, denken en maken. Ze krijgen als groep en als individu praktijkopdrachten waarbij de verbeelding centraal staat.

Klas 2 en 3: Speerpunt Sport

Dit programma is speciaal bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in extra sport en bewegen en die meer willen weten over de achtergronden hiervan. Ze maken kennis met verschillende trendsporten en gaat dieper in op de klassieke sporten. Ze ontwikkelen, organiseren en geven leiding op microniveau aan medeleerlingen.

Klas 1: Plusprogramma Science

Hoe zit de wereld in elkaar? Alle eersteklassers uit havo, atheneum en gymnasium kunnen aan Scienceplus meedoen. Er wordt vakoverstijgend lesgegeven in onderwerpen die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Dat betekent dat de onderwerpen raken aan natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en wiskunde.

Klas 1: Plusprogramma Sport

Sportplus is voor leerlingen die niet graag lang stilzitten en geïnteresseerd zijn in alles wat met sport en bewegen te maken heeft. De leerlingen krijgen de kans om zichzelf sportief (verder) te ontwikkelen. Het programma is niet gebonden aan een leerstroom. Alle leerlingen uit havo 1, atheneum 1 en gymnasium 1 kunnen meedoen.

Voor de bovenbouw: Taaldorp Frans en Duits

Tijdens het Taaldorp Frans en Duits voeren leerlingen gesprekken in de doeltaal in diverse ambiances. De leerlingen zijn tijdens de lessen voorbereid en de beoordeling van de diverse gesprekjes telt mee als cijfer voor spreekvaardigheid.

 

Voor de bovenbouw: Buitenlandbeurs

Relatief weinig Nederlandse studenten studeren in het buitenland in vergelijking met het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland studeert. Veel Nederlandse leerlingen hebben wel de ambitie, maar vinden niet altijd de informatie die ze nodig hebben. Daarom organiseert de school een Buitenlandbeurs om hen verder te helpen met de voorbereiding op een internationale toekomst. Op het beursplein ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is.

Voor de bovenbouw: European Youth Parliament

Leerlingen die het International Stars Programme volgen, debatteren en discussiëren samen met andere Nederlandse scholieren over Europese onderwerpen. De voorbereiding bestaat uit workshops en debattrainingen.

Voor de bovenbouw: Junior Ambassador day

Jaarlijks worden leerlingen van Het Baarnsch Lyceum uitgenodigd door het Huis van Europa om deel te nemen aan de Junior Ambassador day in Den Haag. Met ongeveer 200 andere junior ambassadors uit Nederland zijn er debat-simulaties en door middel van rollenspellen ervaren de leerlingen hoe het is om lid te zijn van het Europees Parlement.

Voor de bovenbouw: Werkweken

Alle leerlingen uit havo 5 en vwo 6 gaan op werkweek. Ze waaieren uit naar diverse bestemmingen, zoals: Italië, Noorwegen, Polen, Frankrijk, Turkije, Engeland. Door middel van een educatief programma leren ze veel over land, volk en cultuur.

Voor de bovenbouw: Model United Nations

Wie nog groter wil denken, over de Europese grenzen heen, kan meedoen met het Model United Nations (MUN). De MUN is een conferentie die overal in de wereld wordt georganiseerd en erg populair is bij scholieren en studenten. Bij een MUN worden conferenties van de Verenigde Naties nagebootst. Samen met tweehonderdvijftig internationale scholieren kruipen onze leerlingen in de rol van diplomaat en verdiepen zij zich in wereldvraagstukken. Ze debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor diverse maatschappelijke en internationale problemen.

Voor de bovenbouw: Euroscola in Straatsburg

Als Ambassador School of The European Parliament worden leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan Euroscola in Straatsburg. In de grote ronde Parlementszaal discussiëren de International Stars met wel vijfhonderd jongeren uit twintig verschillende Europese landen over onderwerpen die ze vooraf hebben voorbereid. Zij overtuigen anderen van hun mening door hun standpunt te verdedigen in het Engels, Frans of Spaans.

Voor de bovenbouw: Europahaus in Duitsland

Jaarlijks doet een groep bovenbouwleerlingen mee aan een vierdaags ‘Europa-seminar’ in het Duitse Bad Marienberg. Het seminar vindt plaats in het Europahaus en biedt een interactief programma. Dit seminar is niet alleen interessant vanwege de vorm en de inhoud, maar ook vanwege de contacten en het samenwerken met leeftijdsgenoten uit andere landen.

European Arts Festival

Eens per twee jaar is het European Arts Festival: een internationaal festival met onder andere veel muziek, zang, dans en toneel. Aan dit festival nemen onze leerlingen samen met leerlingen van onze partnerscholen in Dortmund, Dereham en Sofia mee.

Voor de bovenbouw: Europaweek

De Europaweek, één van de hoogtepunten van het jaar. Tachtig Europese jongeren verdiepen zich in Europese thema’s. Ze leren van elkaar én over elkaar. Ze bezoeken ook de Europese Commissie, leren debatteren en sluiten de week af met een Lagerhuisdebat.

Voor de bovenbouw: Internationaal erkende taalcertificaten

De school biedt leerlingen de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in een moderne Europese taal. Zij kunnen een internationaal erkend taalcertificaat behalen, op diverse volgens Europees referentiekader vastgestelde niveaus: Cambridge voor Engels, Delf voor Frans, Goethe voor Duits en Dele voor Spaans. Vanaf klas 3 kunnen leerlingen het examenvak Spaans kiezen.

Uitwisselingen

Voor zowel de leerlingen in de onderbouw (mini-uitwisseling) als de bovenbouw kunnen op uitwisseling. De leerlingen verblijven in gastgezinnen en volgen de lessen op school. Hun kennis van de moderne vreemde talen wordt vergroot, ze maken kennis met andere culturen en zijn op weg om echte Europese burgers te worden.

 

UNESCO

Als UNESCO-school heeft de school zich verbonden aan de uitgangspunten van UNESCO. Duurzaamheid is één van de vier speerpunten waaraan UNESCO-scholen werken. Het gaat daarbij om bewustwording en acties die daadwerkelijk aan een duurzame samenleving bijdragen. Het Baarnsch Lyceum participeert in drie Europese projecten (Erasmus+, GEO-water & GEO-circle) in samenwerking met partnerscholen in het buitenland.

Klas 2 en 3: Speerpunt Internationalisering

Met dit speerpunt gaan de leerlingen op weg om een echte wereldburger te worden. Zij doen internationale ervaring op en leren over de grenzen heen te kijken. De leerlingen krijgen o.a. kennismakingslessen in verschillende talen, op uitwisseling naar een Europees buurland en onderzoeken hoe ‘Europa’ in elkaar zit.

Voor de bovenbouw: International Stars Programme

In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen voor de internationale leerroute en volgen ze het International Stars Programme. Zij halen internationaal erkende taalcertificaten, doen mee aan uitwisselingen, seminars,congressen en debatten; ook hun profielwerkstuk heeft een internationale dimensie. Hun stage vindt plaats in het buitenland en zij krijgen een uitgebreide internationale loopbaanoriëntatie. Uiteindelijk levert dit een waardevol supplement bij het diploma op, waarmee zij hun internationale competenties (CFEC) aan kunnen tonen voor vervolgstudies en werkgevers.

Voor de onderbouw: Europamarkt

Alle leerlingen uit klas twee hebben gedurende het schooljaar het vak Europa. Topografie, het moderne Europa en de Europese Unie worden behandeld. De laatste periode krijgen alle leerlingen een Europees land toegewezen en verzamelen ze in groepjes zo veel mogelijk informatie en attributen. Vervolgens maken zij een mooie prospectus van het land. Op of rond ‘’De Dag van Europa’ presenteren de leerlingen het land op de Europamarkt in de aula van de school en iedereen is daar van harte welkom.

Voor de bovenbouw: U-talent

Getalenteerde vwo-leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de U-Talent Academie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en 27 scholen uit de regio. Deze leerlingen volgen regelmatig verdiepend en verbredend bèta-onderwijs op de universiteit in Utrecht. U-Talenten kunnen bij hun diploma een certificaat behalen dat bruikbaar is bij de aanmelding bij een vervolgopleiding.

Bèta sterren

Bèta-sterren is voor leerlingen uit de bovenbouw havo/ vwo met een N-profiel waarin je extra bèta-modules volgt en steropdrachten (vrije keuze) maakt die te maken hebben met de bèta-vakken. Voorbeelden: Antibiotica gezocht, Dieranatomie, Organische Synthese, Plastic Soep, Tekenen als Escher.

Goethe (Duits)

Delf (Frans)

Dele (Spaans)

Cambridge (Engels)