HBL HBL

Wil jij gewoon goed onderwijs of hou jij van een extra uitdaging en veel keuzemogelijkheden? Op onze school ben je aan het juiste adres!’ 

Het Baarnsch Lyceum kent drie onderwijstypen: havo, atheneum en gymnasium. De school maakt positief onderscheid tussen leerlingen, omdat leerlingen verschillend zijn.

Havo
De havist heeft een eigen pedagogisch-didactische aanpak nodig en wordt aangesproken op zijn kwaliteiten. In havo 1 gebruiken docenten bij de voorbereiding van hun lessen de kijkwijzer havo-onderbouw. In deze kijkwijzer staan de ingrediënten van een havo-les gericht op de onderbouw. Een korte instructie en afwisselende werkvormen zijn hier voorbeelden van. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende vakoverstijgende havo-projecten. In de wekelijkse HaCo-les (HavistenCompetent) werken leerlingen aan verschillende competenties. In de HaCo-lessen zijn er tevens groepsvormende activiteiten en vinden de voorbereidingen plaats voor projecten zoals de High Tea. ‘Havisten Competent’ is een landelijk traject waaraan ongeveer veertig scholen deelnemen. Het bereidt havoleerlingen voor, onder andere via ‘web-quests’, op een goede profiel- en studiekeuze en maakt leerlingen vertrouwd met competenties die het succes in het hbo vergroten. Het traject loopt van havo 1 tot en met havo 5.

In havo 4 volgen ruim 20 leerlingen in het kader van hun profielwerkstuk het excellentieprogramma Businessklas. De leerlingen gaan aan in groepen aan de slag om een bedrijfje op te richten en zo het ondernemerschap te ervaren. In overleg met OCW en samen met een aantal andere scholen wordt het excellentieprogamma omgebouwd naar een officieel examenprogramma: HavoP. Een praktijkgericht vak op stevig niveau, dat meetelt in het combinatiecijfer. Kern is dat leerlingen vaardigheden en competenties leren die hun een betere start in het HBO geven. De opgedane kennis kan direct worden toegepast in de praktijk d.m.v. binnen- en buitenschools leren. 

Atheneum
Op het atheneum diepen we de w van vwo uit. Vwo-leerlingen worden voorbereid op wetenschappelijk vervolgonderwijs. Dat vraagt om een specifieke attitude. Vanaf klas 1 maakt onderzoek/research deel uit van het curriculum. Deze onderzoekscomponent is geïntegreerd in de diverse vakken en projecten. In klas 2 gaan de atheneumleerlingen aan de slag met een onderwerp dat zij boeiend vinden voor een onderzoek waarbij onderzoeksvaardigheden centraal staan. Hierbij is elke leerling expert op zijn eigen (onderzoeks)gebied. Over dit onderwerp zal de leerling dan een overtuigende voordracht houden voor medeleerlingen. Een aantal leerlingen houdt deze voordracht ook voor ouders. De verbale kwaliteiten van de leerling staan hierbij eveneens centraal. 

Ook neemt de atheneumleerling deel aan diverse projecten en excursies die passen bij het profiel. Mentoren en vakdocenten werken aan de ontwikkeling van competenties die voor een atheneumleerling niet alleen tijdens zijn schoolloopbaan waardevol zijn maar ook daarna: samenwerken, het ontwikkelen van een grotere zelfstandigheid en studie- en onderzoeksvaardigheden. Loopbaanoriëntatie (welke keuzes maak ik en waarom?) en zelfreflectie maken daar ook deel van uit. 

Gymnasium 
Het Baarnsch Lyceum is een scholengemeenschap met een duidelijk geprofileerde gymnasiumafdeling. Er zijn in het algemeen twee gymnasiumklassen per jaarlaag. Het gymnasium biedt de leerling in de onderbouw de klassieke talen Latijn en Grieks. Onder taal moet ook cultuur worden verstaan. In de bovenbouw kiezen de meesten er vanzelfsprekend voor om met ten minste één van deze beide talen door te gaan. Klassieke Culturele Vorming (KCV) komt daar in de vierde klas bij; KCV is de klassieke variant van het kunstvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). KCV maakt deel uit van de vakken Latijnse en Griekse Taal en Cultuur. Gymnasium is echter meer dan het bestuderen van een klassieke taal. Wij bieden onze gymnasiumleerlingen graag meer: een brede ontwikkeling, vorming en Bildung. In de onderbouw van het gymnasium richten we het onderwijs steeds meer zo in dat er in het reguliere programma ruimte ontstaat voor verdieping, verbreding en verrijking. Het uitgangspunt daarbij is dat leerlingen gestimuleerd worden meer te ontdekken over zichzelf en de wereld om hen heen. In het kader daarvan gaan we met de klas 1, 2 en 3 op dagexcursies of naar een expositie. De leerlingen van klas 4, 5 en 6 kunnen mee naar theatervoorstellingen, een meerdaagse reis naar Trier, op studiereis naar Griekenland en natuurlijk op werkweek naar Rome. Voor zowel de atheneum- als de gymnasiumleerling geldt dat hij zijn diploma kan aanvullen met verschillende verdiepingsactiviteiten. 

Vernieuwd gymnasiumconcept
In 2020 is in gymnasium 1 gestart met een nieuw gymnasiumconcept, dat aansluit bij de capaciteiten, behoeften en interesses van leerlingen. Gymnasiasten kunnen getypeerd worden als leer- en weetgierige kinderen. Deze kinderen willen we stimuleren in hun motivatie om creatief te zijn, dingen te ontdekken en te leren. Daarbij zorgen we ervoor dat de basis ruim op orde is door die in een gestructureerd programma aan te bieden. In de basislessen is veel aandacht voor differentiatie en wordt de zelfverantwoordelijkheid van leerlingen gestimuleerd. Daarnaast is er in de mentorlessen extra aandacht voor de zogenaamde executieve functies van leerlingen. Alle vakken hebben een plek in het lesrooster waarin een programma voor verbreding/verdieping/verrijking kunnen aanbieden. Deze momenten kunnen leerlingen gebruiken om mee te doen met de uitdagende opdracht of het project dat op dat moment wordt aangeboden, om te werken aan een project dat niet op die dag wordt aangeboden of om te werken aan een eigen project. Docenten hebben gedurende deze uren ook de ruimte om alle leerlingen te ondersteunen bij hun werk. Als laatste hebben leerlingen gedurende de week een aantal momenten die zij naar eigen inzicht kunnen inzetten voor schoolwerk. Als onderdeel van deze vernieuwingen zijn er meerdere momenten in het jaar klankbordgroepbijeenkomsten met ouders.

Omstromen
Blijkt in de loop van de tijd dat een ander schooltype beter bij de leerling past, dan kan hij/zij in leerjaar 1 en 2 nog makkelijk omstromen (van havo naar atheneum, van gymnasium naar atheneum of van atheneum naar havo). 

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.