HBL HBL

De school biedt tal van extra programma’s en maatwerk voor leerlingen om zich verder te ontwikkelen.

Wat doen we?
Het Baarnsch Lyceum staat voor samen leren voor het leven. We bieden gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen tot (wereld)burger en bij te dragen aan een vrije en duurzame samenleving. 

Wie zijn wij? 
Het Baarnsch Lyceum is een school met een rijke historie. Onze unieke tradities creëren een brede betrokkenheid vanuit het verleden, geven stabiliteit voor het heden en bieden uitdagingen voor de toekomst. 

We zijn een relatief kleine school waar leerlingen en medewerkers aandacht voor elkaar hebben en waar iedereen zichzelf kan zijn. Binnen onze open en optimistische leer- en leefgemeenschap voelen we ons veilig en verbonden. We richten ons op een brede vorming en kijken met een open blik naar de wereld vanuit het UNESCO gedachtegoed. In een kansrijke en uitdagende leeromgeving staan wij voor diversiteit en bieden wij veel keuzemogelijkheden. Wij stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, waarbij een ieder verantwoordelijkheid leert nemen en dragen. We staan voor kwaliteit en doen dit vanuit een kritische onderzoekende houding.

Hoe doen we dat?
Het Baarnsch Lyceum is een school met lef. Vanuit onze optimistische visie bereiden wij leerlingen voor op hun toekomst. Wij zijn onafhankelijk en varen een eigen koers, waarbij wij gelijke kansen voor iedereen binnen de school mogelijk maken. 

Wij staan voor goed onderwijs, gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Met ons onderwijs leggen we een sterke kennisbasis en verwerven leerlingen de benodigde vaardigheden voor een adequate aansluiting op het Hoger Onderwijs en de toekomst. Bijzondere aandacht hebben wij voor ‘Leren leren’ en het ontwikkelen van executieve functies als plannen, zelfregulatie, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid. Door formatief evalueren behouden we het zicht op de eigen ontwikkeling. Wij bieden leerlingen een leeromgeving waarin zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Door leerlingen te laten reflecteren ontwikkelen zij een eigen identiteit. Feedback geven en vragen heeft een centrale rol en geeft richting bij het het opstellen van ons eigen ontwikkelingsplan. Wij leren van en met elkaar. Wij hechten daarbij veel waarde aan de inbreng en betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de ontwikkeling van de school en het onderwijsaanbod.

Motiverend onderwijs
Wij bieden motiverend onderwijs, waarbij de relatie tussen docent en leerling de basis is. Vanuit deze verbondenheid creëren we een basis voor de (persoonlijke) ontwikkeling. Met een divers en dynamisch onderwijsaanbod stimuleren we de motivatie van onze leerlingen en willen we het vertrouwen in eigen kunnen vergroten. We vinden het belangrijk om een leeromgeving te creëren die aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen, waarbij er voor iedereen kansen en keuzes zijn. Door het bieden van maatwerk en flexibilisering sluiten we aan op de behoefte en ambitie van de leerling. We zetten in op brede opleiding, waarbij verdieping in sport, science, cultuur en internationalisering in ons aanbod is verweven. Daarnaast zijn er veel activiteiten aanvullend op of als vertaling van het verplichte curriculum zoals: diverse excellentieprogramma’s, extra vakken, vakken op hoger niveau en vakken versneld afsluiten. 

We leggen voortdurend verbindingen met de buitenwereld door buitenschools leren in de vorm van internationalisering. We bevorderen actief burgerschap en ontdekken de wereld om ons heen vanuit een ondernemende houding. 

Vanuit aandacht voor inclusiviteit en exclusiviteit leren wij van verschillen en zijn wij veerkrachtiger om om te gaan met met de uitdagingen die wij tegenkomen in de snel veranderende wereld.

Wij werken vanuit drie kernwaarden:  

 1. Verbondenheid
 • met elkaar als HBL-gemeenschap
 • met respect voor de ander
 • met een open houding, waar iedereen zichzelf mag zijn
 • in een veilige schoolomgeving
 • door samen te leren voor het leven
 1. Ontdekken 
 • van jezelf
 • van eigen kwaliteiten
 • van de ander
 • van de wereld om je heen
 1. Reflecteren
 • op het eigen gedrag
 • op het denken
 • op vaardigheden
 • op gegeven en ontvangen feedback
 • op de eigen ontwikkeling


Het schoolgebouw
We wonen in een modern, licht gebouw in een groene bosrijke omgeving met een gezonde kantine. Daarnaast heeft de school verschillende ICT-faciliteiten, een science-vleugel met labs, professionele theater faciliteiten, sportvelden rond de school en moderne gymzalen. En verder: 

 • kleine, overzichtelijke en veilige school
 • goede begeleiding door mentoren
 • ondersteuning door een uitgebreid zorgteam
 • lokalen met digiborden
 • iedereen een eigen laptop
 • muzieklokaal met studio’s 
 • gezonde kantine
 • keuze uit diverse extra programma’s
 • veel maatwerk; je kunt zelf keuzes maken vanaf klas 1
 • een groot aanbod aan diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten
 • goede doorstroomcijfers en hoge slagingspercentages

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.

Leuke weetjes!

enthousiaste leerlingen

enthousiaste leerlingen
super goede docenten!

super goede docenten!
aantal mentorklassen

aantal mentorklassen
moderne leslokalen

moderne leslokalen
zonnepanelen op het dak!

zonnepanelen op het dak!

Leerling aan het woord!