HBL HBL

Een school bereikt resultaten op allerlei gebied: cognitief, sociaal, competentie-gericht. De inspectie voor het onderwijs meet een aantal aspecten daarvan. Deze zijn te vinden op de opbrengstenkaart op de website van de inspectie. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Onderwijsinspectie verzamelen gegevens van scholen en laatstgenoemde heeft een website waar alle relevante schoolgegevens bekeken en vergeleken kunnen worden met andere scholen.

Scholen voor VO zijn ook zichtbaar op de site die deels door de inspectie, deels door de school zelf gevuld wordt: Scholen op de kaart

Inspectie 
De school valt onder de Inspectie van het onderwijs. Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht via deze link.

Kwaliteit 
We willen een hoge kwaliteit van onderwijs leveren. Dat betekent dat we de doelstellingen van de school zo goed mogelijk willen realiseren. Om die kwaliteit te behalen en te behouden, hanteert de school een interne kwaliteitscyclus, die volgens de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act) is opgebouwd. Binnen die cyclus gebruikt de school verschillende instrumenten om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. 

Klachten 
In het belang van haar leerlingen en medewerkers kiest de school op grond van haar visie voor een zorgvuldige communicatie. De klachtenregeling maakt hiervan onderdeel uit. De klachtenregeling is te vinden onder het kopje downloads. De intentie van de school is om klachten zoveel mogelijk zelf tot tevredenheid af te handelen. Indien de school hierin ondanks diverse pogingen niet slaagt, kunnen directie, ouders, leerlingen en medewerkers een beroep doen op de landelijke klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Tevens is de school aangesloten bij de landelijke regeling klokkenluiders en het melden van een misstand.