HBL HBL

De schoolleiding 
De schoolleiding heeft de dagelijkse leiding over Het Baarnsch Lyceum. De schoolleiding bestaat uit: 

  • de heer M. Manders, rector-bestuurder, m.manders@hetbaarnschlyceum.nl

Het Baarnsch Lyceum is verdeeld in drie afdelingen die geleid worden door een conrector. Daarnaast is er een conrector bedrijfsvoering. De afdelingen zijn als volgt verdeeld:

  • klas 1 en 2: mw. van Miltenburg – Rusche, v.rusche@hetbaarnschlyceum.nl
  • havo 3 t/m 5: mw. van Schaik, l.vanschaik@hetbaarnschlyceum.nl
  • vwo 3 t/m 6: dhr. Doppen, p.doppen@hetbaarnschlyceum.nl
  • bedrijfsvoering: dhr. van Keulen, j.vankeulen@hetbaarnschlyceum.nl

Leerjaarcoördinatoren
De leerjaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de leerlingzaken van de desbetreffende jaarlagen en na de mentor het eerste aanspreekpunt. 

  • klas 1 en 2: dhr. Segerius, d.segerius@hetbaarnschlyceum.nl
  • havo 3 t/m 5: dhr. de Vries, y.devries@hetbaarnschlyceum.nl
  • vwo 3 t/m 6: mw. Copijn, d.copijn@hetbaarnschlyceum.nl

Wij hechten daarbij veel waarde aan de inbreng en betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de ontwikkeling van de school en het onderwijsaanbod. Daarom zijn ouders en leerlingen in diverse groepen binnen de school vertegenwoordigd: medezeggenschapsraad, resonansgroepen, leerlingenraad, de seniores,  aulacommissie en de oudercommissie. 

Medezeggenschapsraad 
Zoals alle scholen kent ook onze school een medezeggenschapsraad, die bij tal van zaken door de rector-bestuurder kan en moet worden betrokken. In de medezeggenschapsraad spreken ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers met elkaar en met de directie over de algemene gang van zaken op school. Lees meer over de medezeggenschapsraad

Resonansgroepen 
We hebben op onze school diverse resonansgroepen. In deze groepen komen ouders en leerlingen een paar keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken op school met elkaar te bespreken. Onder voorzitterschap van een conrector kunnen vragen, problemen en complimenten snel en efficiënt verwerkt worden. De verslagen van de resonansgroepen worden in de schoolleiding besproken en gedeeld met de medezeggenschapsraad.

De leerlingenraad
De actieve leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op het terrein van onderwijs en schoolafspraken. De leerlingenraad is daarmee een belangrijke steun in de rug voor de leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad en overlegt maandelijks met de rector. Het Baarnsch Lyceum kent een leerlingenstatuut. Leerlingen maken ook deel uit van sollicitatiecommissies voor de werving van nieuwe medewerkers. 

De Seniores
De Seniores vertegenwoordigen al sinds de jaren twintig de school. Zij organiseren verschillende feestavonden, de Grandi Art en andere activiteiten. Kortom, deze leerlingen hebben een belangrijke functie in het sociale en culturele leven binnen de school.

De aulacommissie
Onze school heeft een enorme aula met een podium en buiten een prachtig terrein. Veel activiteiten in de aula en daarbuiten worden daarom begeleid door de aulacommissie (of technische commissie). De aulacommissie bestaat uit leerlingen (klas 1 t/m 6) die samen de inrichting, facilitering en theatertechniek van elk evenement verzorgen. Elk(e) feest, concert en toneel- of musicaluitvoering (en dat zijn er nogal wat op onze school) wordt prachtig uitgelicht met behulp van zeer professionele apparatuur. Daarnaast zorgt de commissie voor het geluid en de inrichting. Kortom, geen geslaagd(e) feest, concert, musical, toneelstuk, voorlichtingsavond of diploma-uitreiking zonder de ondersteuning van de aulacommissie.

De GSA
De Gender and Sexuality Alliance (GSA) is een leerlingenorganisatie die zich inzet voor de acceptatie van seksuele diversiteit en genderdiversiteit op onze school. Zij organiseren activiteiten zoals Paarse Vrijdag en Pride Month. De GSA geeft ook uitleg aan leerlingen en docenten over de LHBTI+ gemeenschap en tips hoe we met elkaar de school inclusiever kunnen maken.

De Animo redactie
De Animo is de schoolkrant van Het Baarnsch Lyceum. De animo redactie bestaat uit leerlingen uit diverse jaarlagen die met elkaar een aantal keer per jaar een schoolkrant maken.

Oudercommissie
Voor praktische zaken buiten de lessen om doen we graag een beroep op de ouders uit de oudercommissie. De leden van de oudercommissie zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering van diverse (buiten)schoolse activiteiten, zoals de diploma-uitreiking, de Interlyceales en de kerstlunch. Veel activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder medewerking van de oudercommissie.

Meer informatie?
Bekijk onze schoolgids of andere documenten op de pagina downloads.