Menu

Ons onderwijs

Het Baarnsch Lyceum kent drie leerrichtingen: havo, atheneum en gymnasium. 

Lessentabel
In de lessentabel kunt u per leerjaar per leerrichting zien welke lessen er worden gegegeven met het bijbehorende aantal uren. De lessentabel voor de onderbouw en de bovenbouw kunt u vinden op de ouderpagina van de website (praktische zaken, roosterzaken).

Onderbouwstructuur
In de onderstaande tabel is een overzicht van de structuur van de onderbouw met keuzeprogramma’s.

Gymnasium 1 pilot
In augustus 2020 maken we een start met een geheel nieuw gymnasiumconcept, dat aansluit bij de capaciteiten, behoeften en interesses van leerlingen. Gymnasiasten kunnen getypeerd worden als leer- en weetgierige kinderen. Deze kinderen willen we stimuleren in hun motivatie om creatief te zijn, dingen te ontdekken en te leren. Daarbij zorgen we ervoor dat de basis ruim op orde is door die in een gestructureerd programma aan te bieden. Vanaf de middag is er, onder begeleiding van steeds twee vakdocenten, een programma voor verbreding/verdieping/verrijking. Deze momenten kunnen leerlingen gebruiken om mee te doen met de uitdagende opdracht of het project dat op dat moment wordt aangeboden, om te werken aan een project dat niet op die dag wordt aangeboden of om te werken aan een eigen project. Docenten hebben gedurende deze uren ook de ruimte om alle leerlingen te coachen bij hun werk. Leerlingen sluiten de dag af met tijd die zij naar eigen inzicht kunnen inzetten voor schoolwerk.

Van havo naar atheneum
Leerlingen uit havo 1 en havo 2 van wie blijkt dat zij cognitief uitblinken en (ook) geschikt zijn voor het vwo, kunnen zich kwalificeren voor atheneum zodat zij zonder vertraging kunnen doorstromen.

Flexlessen in klas 1
Alle leerlingen van klas 1 volgen één keer per week een flexles. In een flexles geven leerlingen zelf invulling aan hun onderwijs. Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van flexmodules. Hierin kunnen leerlingen steeds kiezen uit een gevarieerd aanbod. Dit aanbod geeft een indruk van de te kiezen speerpunten in het klas 2. De flexlessen worden buiten klasverband gevolgd en deels door externen verzorgd.

Mediawijsheid in klas 1
Het Baarnsch Lyceum draagt het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid. De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegeno-men. Media zijn geen onderdeel meer van de omgeving, ze zijn de omgeving geworden. De school wil inspelen op deze veranderde leef- en contactwereld en biedt in klas 1 een speciaal lesprogramma rondom dit thema aan.

Plusprogramma in klas 1
Leerlingen in klas 1 kunnen kiezen voor Scienceplus of Sportplus. Scienceplus is een programma waarbij leerlingen per week twee uur extra experimenteren met science-achtige opdrachten. Sportplus is een sportactief programma waarbij leerlingen per week twee uur meer sport en bewegen volgen. Klik op de volgende link voor de de informatiefolders over Sportplus en Scienceplus.

Speerpunten in klas 2 en 3
Het Baarnsch Lyceum kiest ervoor al vroeg met het personaliseren van het ontwikkeltraject van zijn leerlingen te beginnen. Daarom maken alle leerlingen in klas 1 tijdens het schooljaar een keuze uit een speerpunt voor klas 2. Leerlingen in klas 2 kiezen een speerpunt voor klas 3. Het speerpunt in klas 2 kan verschillen van de speerpuntkeuze van klas 3. Buiten het standaardpakket om kunnen zij zich zo profileren en al oriënteren op de profielkeuze in de bovenbouw. Voor dit speerpunt wordt ook in de lessentabel structureel ruimte gemaakt. De volgende speerpunten maken integraal deel uit van ons curriculum:

Moderne vreemde talen
De leerlingen in klas 2 kiezen in de loop van het jaar voor het volgende schooljaar twee van de volgende drie moderne vreemde talen: Frans, Duits en Spaans. Engels is voor iedereen verplicht. In de lessen Engels wordt in alle onderbouwklassen met een Engels-Engels-methode gewerkt (op basis van Cambridge). Doel is het behalen van een internationaal erkend Cambridge-certificaat voor leerlingen die dat willen.

Maatwerk
Leerlingen die daarvoor voldoende capaciteiten hebben, kunnen ervoor kiezen een vak op een eerder tijdstip met een examen af te sluiten of om een vak op een hoger niveau af te sluiten. Eén en ander wordt afgestemd met de mentor en de afdelingsleider. Dit soort trajecten vraagt een grote mate van zelfstandigheid van de leerling, omdat het programma niet altijd kan worden ingeroos-terd. Natuurlijk is er een adequate begeleiding door een speciale mentor en een vakdocent.

Curriculum vitae en Plusdocument
Leerlingen oriënteren zich vanaf klas 1 op wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. Hun reflecties verwerken zij digitaal in de digitale leeromgeving. Op die manier bouwen de leerlingen via een portfolio aan hun curriculum vitae (cv). Daarin nemen de leerlingen ook alle speciale activiteiten en trajecten op, waarvoor zij in de loop van hun schoolloopbaan kiezen. Leerlingen presenteren hun portfolio op gezette tijden aan de mentor en hun ouders. Een aantal trajecten van niveau en voldoende volume wordt opgenomen in het plusdocument. Het plusdocument is een “tweede diploma” naast het reguliere. In het plusdocument staan veel extra trajecten en certificaten benoemd, die een leerling in de loop van zijn schoolcarrière heeft afgerond en die van belang zijn voor vervolgstudie en latere cv.

Profiel
In de derde klas besteden we in de mentoruren aandacht aan de profielen en hoe leerlingen tot een goede profielkeuze komen. Wij werken met een webbased programma, ‘Schooltraject’. De leerlingen vullen verschillende vragenlijsten in over zichzelf en ook vragen zij feedback aan ouders en vrienden. Natuurlijk komen de opleidingen en de daarbij behorende profielen aan bod. Ook gesprekken met de mentor en de decaan, zijn onderdeel van het profielkeuzetraject. Samen werken we aan een bewuste profielkeuze.

Keuze voor een vervolgopleiding
In de bovenbouw beginnen we na de zomervakantie met informatiemiddagen. We leggen dan uit wat de bedoeling is van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het is de bedoeling dat in de maanden september, oktober en november de leerlingen een afspraak maken met de decaan om een LOB-traject uit te zetten. Waar ligt affiniteit, waar ligt perspectief? Welke studies willen ze op welke open dag bekijken en waarom? De open dagen van het hbo en wo zijn in oktober/november en vervolgens in maart/april. Nadat de leerlingen bij een of twee open dagen zijn geweest, komen ze weer terug bij de decaan om te bespreken wat de plus- en minpunten zijn van de bezochte studies, scholen, steden. Het LOB-traject wordt, indien nodig, bijgesteld. Ook zijn er leerlingen die na het bezoeken van een open dag, graag een meeloopdag voor een studie willen volgen, om nog meer te weten te komen over de studie, de studenten en de school. Meeloopdagen en soms ook open dagen vallen onder schooltijd. Leerlingen krijgen twee dagen per jaar verlof om open dagen/meeloopdagen te bezoeken. Zij hebben toestemming van thuis en school nodig; een vrijvraagformulier kunnen ze bij de decaan verkrijgen. Voor het LOB-traject staat in principe 40 klokuren, maar wij vinden dat een LOB-traject klaar is als er een bewuste studiekeuze is gemaakt. LOB is ook leerlingen vertrouwd maken met competenties en vaardigheden die een belangrijke rol spelen in het succes van de vervolgopleidingen. Uit onderzoek blijkt dat naast een diploma vooral een afgewogen studiekeuze en het beheersen van competenties als samenwerken, plannen en zelfregulatie een belangrijke succesfactor in het hoger onderwijs zijn.

Onderaan deze pagina vind je de keuzegids voor klas 3. 

Binnen- en buitenschools leren
Het Baarnsch Lyceum kiest als uitgangspunt voor binnen- en buitenschools leren. Leerlingen doen op school, naast het reguliere programma, allerlei ervaringen op, die wij voor het ontwikkelen van de persoonlijkheid, van burgerschap van belang vinden. Die vinden binnen de reguliere lessen maar vooral ook buiten de reguliere lessen plaats. Daarnaast biedt de school veel mogelijkheden voor extra activiteiten waaruit leerlingen kunnen kiezen. Alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd en begeleid door daartoe bevoegde medewerkers (in- of extern), vallen onder de onderwijstijd. Dit zijn activiteiten zoals één of meerdaagse excursies, uitwisselingen, het volgen van lessen voor het behalen van een van de certificaten moderne vreemde talen, bètasterren, international stars, werkweken, businessklas XL, olympiades, bedrijfsstages, deelname aan vertegenwoordigende organen als seniores, leerlingenraad, aulacommissie, stewardcommissie, enzovoort. De school organiseert dat een deel van de reguliere lestijd door geplande uitval wordt vervangen door bovengenoemde activiteiten, die vaak een projectmatiger karakter hebben en zich in een andere setting afspelen.

Opleidingsschool
Het Baarnsch Lyceum is opleidingsschool. Dat wil zeggen dat de school een deel van de opleiding van aankomende docenten in samenwerking met het HBO verzorgt. Dat betekent dat er veel studenten op school te zien zijn, die waarnemingen doen of lessen onder verantwoordelijkheid van een bevoegd docent verzorgen.

Bevorderingsnormen en adviesprocedure 
Onderaan deze pagina vindt u de bevorderingsnormen en adviesprocedure. Deze informatie staat ook in de schoolgids beschreven. 

Lessentabel

Keuzegids klas 3

Bevorderingsnormen en adviesprocedure

    Sluiten Inloggen