Menu

Kwaliteit

Kwaliteitszorg

Het Baarnsch Lyceum wil een hoge kwaliteit van onderwijs leveren. Dat betekent dat we de doelstellingen van de school zo goed mogelijk willen realiseren. Om die kwaliteit te behalen en te behouden hanteert de school een interne kwaliteitswet cyclus, die volgens de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act) is opgebouwd.

Binnen die cyclus gebruikt de school verschillende instrumenten om de kwaliteit te verbeteren en te monitoren:

  • Jaarlijks worden de examenresultaten gemeten en vergeleken met de landelijke uitslagen. Waar nodig worden verbeterplannen uitgevoerd.
  • De school houdt tweejaarlijks een leerling- en oudertevredenheidsenquête.
  • De school houdt jaarlijks een enquête waarin leerlingen aangeven hoe zij hun docenten ervaren.
  • Het Baarnsch Lyceum maakt deel uit van een visitatiegroep van 7 scholen in de regio: visitatoren bezoeken lesgevende activiteiten met behulp van waarderingskader en koppelen terug.
  • Binnen het Samenwerkingsverband Eemland (o.a. Passend onderwijs) is in het kader van kwaliteitsborging een systeem van collegiale visitatie opgezet.
  • De Raad van Toezicht brengt jaarlijks een werkbezoek aan de school, waarbij waarnemingen worden gedaan en met diverse geledingen gesprekken worden gevoerd. De bevindingen worden in een verslag aan de bestuurder vastgelegd.

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over de kwaliteit van onderwijs in het algemeen en over onderwijskwaliteit op Het Baarnsch Lyceum in het bijzonder.

Een compleet beeld van onze school? Kijk op Scholen op de Kaart. Op deze site presenteert Het Baarnsch Lyceum zichzelf met een toelichting bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen zoals DUO en de onderwijsinspectie. Daarnaast vindt u informatie over wat onze school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Sluiten Inloggen