Menu

Kwaliteit

Kwaliteit

We willen een hoge kwaliteit van onderwijs leveren. Dat betekent dat we de doelstellingen van de school zo goed mogelijk willen realiseren. Om die kwaliteit te behalen en te behouden, hanteert de school een interne kwaliteitswet cyclus, die volgens de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act) is opgebouwd. Binnen die cyclus gebruikt de school verschillende instrumenten om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren:

  • Jaarlijks worden de scores op de inspectie-indicatoren gemeten en vergeleken met de landelijke uitslagen. Waar nodig worden verbeterplannen uitgevoerd.
  • De school houdt jaarlijks een leerling- en oudertevredenheidsenquête.
  • De school houdt tweejaarlijks een medewerkersteverdenheidsonderzoek
  • De school houdt jaarlijks een enquête waarin leerlingen aangeven hoe zij hun docenten ervaren.
  • In de resonansgroepen en gesprekken met de leerlingenraad wordt geregistreerd wat er leeft en waar actie op ondernomen kan worden. Medezeggenschap en kwaliteit 55 Hoofdstuk 8
  • Het Baarnsch Lyceum maakt deel uit van een visitatiegroep van 7 scholen in de regio: visitatoren bezoeken onderwijsactiviteiten met behulp van een waarderingskader en koppelen terug.
  • Binnen het Samenwerkingsverband Eemland (o.a. Passend onderwijs) is in het kader van kwaliteitsborging een systeem van collegiale visitatie opgezet.
  • De Raad van Toezicht brengt jaarlijks een werkbezoek aan de school, waarbij waarnemingen worden gedaan en met diverse geledingen gesprekken worden gevoerd. De bevindingen worden in een verslag aan de bestuurder vastgelegd.
  • De bestuurder legt jaarlijks verantwoording af van het reilen en zeilen van de school. Het meest recente jaarverslag vindt u altijd op de website.

Inspectie

De school valt onder de Inspectie van het onderwijs. Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij www.onderwijsinspectie.nl en info@owinsp.nl. Met alle vragen kunnen ouders terecht op 0800-5010 (gratis) of ga naar www.50tien.nl.

Resultaten

Een school bereikt resultaten op allerlei gebied: cognitief, sociaal, competentie-gericht. De inspectie voor het onderwijs meet een aantal aspecten daarvan. Deze vindt u op de opbrengstenkaart op de website van de inspectie. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Onderwijsinspectie verzamelen gegevens van scholen en heeft een website waar alle relevante schoolgegevens bekeken kunnen worden en vergeleken met andere scholen: http://onderwijsinspectie.nl.

Daarnaast hebben scholen voor VO een eigen verantwoordingssite die deels door de inspectie, deels door de school zelf gevuld wordt. Daarin wordt op veel meer aspecten verantwoording afgelegd dan op de site van de inspectie. U vindt allerlei relevante informatie over de school op www.scholenopdekaart.nl

Sluiten Inloggen