Menu

Zorg en Passend Onderwijs

Optimaal presterende leerlingen. Niemand die achterblijft. Een school waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Leerlingen met eigen verantwoordelijkheden. Om dat ideaal te bereiken is een goed georganiseerd systeem van leerlingbegeleiding nodig.

Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs is er voor elke leerling in de regio een plek. In eerste instantie is dat op de school van aanmelding. Op basis van het schoolondersteuningsprofiel, zoals dat in samenspraak met het Samenwerkingsverband Eemland is opgesteld, bekijkt de school of deze de leerling die specifieke ondersteuning nodig heeft, deze ondersteuning ook kan bieden. Bij de beoordeling daarvan is een orthopedagoog betrokken. In veel gevallen kan Het Baarnsch Lyceum in de benodigde ondersteuning voorzien. Als de school op basis van haar profiel niet adequaat in de hulpvraag kan voorzien, wordt in samenspraak met de ouders gekeken wat de beste plek voor de leerling in de regio is.

Begeleiding
Het schema zorgstructuur geeft een schematische samenvatting van ons systeem van leerlingbegeleiding.

 • De mentor De mentor houdt de vorderingen van de leerling bij en voert regelmatig individuele gesprekken. Tijdens de mentorlessen besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden, het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen, de omgang met elkaar en met docenten, en aan organisatorische zaken. Merkt de mentor een hapering bij een leerling op, dan kan hij daar snel mee aan de slag. Er bestaat structureel overleg tussen mentoren, vakdocenten, coördinatoren en afdelingsleiders. Ouderavonden, en zo nodig tussentijds contact, zorgen ervoor dat ouders geïnformeerd zijn. Mentoren kunnen in samenspraak met ouders en afdelingsleider leerlingen voor specifieke begeleiding doorverwijzen naar de zorgcoördinator.
 • Vakgerichte begeleiding Alle docenten verzorgen uiteraard de eigen vakgerichte begeleiding. Zij geven immers de lessen, beoordelen prestaties, stimuleren leerlingen en helpen bij achterstanden. Als aanvulling hierop zijn er allerlei computerprogramma’s beschikbaar waarmee leerlingen achterstanden kunnen inhalen of zwakke plekken mee kunnen wegwerken. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s op het gebied van spelling, breuken, ontleden, Duitse grammatica, Franse werkwoorden, Engelse grammatica en idioom, aardrijkskunde en scheikunde. Leerlingen kunnen aan hun eigen docent vragen waar ze dit oefenmateriaal kunnen vinden. Er zijn ondersteuningslessen voor leerlingen uit klas 1 en 2. Daarnaast kunnen leerlingen bijles aanvragen die gegeven wordt door bovenbouwleerlingen tegen betaling.

Zorgteam
Ons zorgteam bestaat uit:

 • Zorgteam: De zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert de specialistische ondersteuning en staat in nauw contact met de mentoren, ouders en conrectoren. De zorgcoördinator stuurt het zorgteam aan en onderhoudt de contacten met het Samenwerkingsverband Eemland en externe partijen en instanties. U kunt de zorgcoördinator, mevrouw H. Smelik, bereiken via sme@hetbaarnschlyceum.nl.
 • Zorgteam: Counselor en schoolpsycholoog Mevrouw Voorsluijs is counselor (gespecialiseerd leerlingbegeleider), schoolpsycholoog en intern vertrouwenspersoon op school. Zij begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, weinig zelfvertrouwen, pesten, sombere gevoelens, concentratieproblemen, problemen thuis, of gewoon als er aanleiding is om in vertrouwen te praten. In haar rol als schoolpsycholoog kan zij contact onderhouden met andere professionals op dit gebied en helpen in de vertaling van externe ondersteuning naar de praktijk op school. Mevrouw Voorsluijs is op school bereikbaar. Haar mailadres is: voo@hetbaarnschlyceum.nl
 • Zorgteam: Remedial teacher Onze remedial teacher, mevrouw Minet, richt zich op diagnose en kortdurende hulp bij vragen op het gebied van leervaardigheden in combinatie met werkgedrag. Hiervoor is zij twee dagen per week beschikbaar. Wanneer langdurige of intensieve begeleiding nodig is, verwijst zij door naar externe begeleiding. Tevens kan er advies worden gegeven over verder onderzoek wanneer bijvoorbeeld de diagnose een vermoeden van dyslexie of dyscalculie bevestigt. Daarnaast biedt onze RT-er NT2-lessen aan om de taalvaardigheid van de anderstalige leerlingen op het gewenste niveau te brengen.
 • Zorgteam: Intern begeleider De interne begeleider, de heer Brundel, ondersteunt leerlingen met gedrags- en/of motivatieproblematieken of wanneer er sprake is van een gediagnosticeerde gedragsstoornis. Dat kan structurele ondersteuning zijn, met een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) met wekelijks een begeleidingsgesprek, of kortdurend ondersteuning (max. zes begeleidingsgesprekken). Deze ondersteuning wordt altijd ingezet via de zorgcoördinator.
 • Zorgteam: Brugfunctionaris De verbinding tussen middelbare scholen en de Wijkteams wordt gelegd door de ‘brugfunctionaris’. De brugfunctionaris werkt bij het sociaal team of het Wijkteam en is gemiddeld één dagdeel per schoolweek op een school. Aan iedere school is een brugfunctionaris gekoppeld. Hij wordt met name ingezet als een leerling problemen ervaart in of door de thuissituatie. De heer Rennes kan met zijn expertise kijken wat er nodig is om de leerling en/of de ouders te helpen.

unnamed

Foto: Het zorgteam. Van links naar rechts: mevrouw Harriët ter Meer-Nap (porf. ondersteuner vakdocenten en mentoren), de heer Brundel (Intern Begeleider),  mevrouw Smelik (zorgcoördinator), mevrouw Voorsluijs (schoolpsycholoog/counselor) en de heer Grendel (brugklasfunctionaris). Niet op de foto: mevrouw Minet (Remedial Teacher). 

Leerlingen helpen leerlingen
Begeleiding, steun en hulp kan vaak ook geboden worden door medeleerlingen. De school stimuleert leerlingen oog te hebben voor elkaar:

 • Juniormentoren (meestal vierdeklassers) staan brug-klassers gedurende het eerste jaar met raad en daad bij.
 • Steeds meer bovenbouwleerlingen geven, tegen vergoeding, bijlessen aan leerlingen uit de onderbouw. Aanmelden voor het geven of krijgen van bijles kan via deze pagina. Na inloggen op de leerlingpagina staat onder het kopje ‘Praktische zaken’ de pagina ‘Bijles’. Alle leerlingen die bijles geven, volgen een korte training.
 • Voor hoogbegaafde leerlingen is er een tutorproject. Boven- en onderbouwleerlingen komen samen en trekken met elkaar op om ervaringen en ideeën over school uit te wisselen.

De Zorgkaart
De mentor kan bij signalen over een vastlopende leerling een beroep doen op de zorgcoördinator en het zorgteam. Op de zorgkaart van de school wordt omschreven welke hulp onze school kan bieden, voor wie de hulp bedoeld is en wie die hulp geeft. (Zie de zorgkaart bij downloads) Een aantal vormen van begeleiding vindt op school plaats overeenkomstig de regionale afspraken. Wanneer een leerling alleen met langdurige of intensieve begeleiding het gevolgde schoolniveau kan volhouden, verwijst de school door naar externe begeleiding. De zorgkaart geeft ook verwijzingen naar externe instanties voor problemen die de mogelijkheden van de school overstijgen. De zorgkaart en het Protocol Taalondersteuning kunt u aan het einde van deze pagina downloaden. Hierin is het dyslexieprotocol opgenomen, maar ook andere vormen van taalondersteuning komen aan bod.

Pestproblematiek
Pestgedrag is helaas van alle tijden en komt in alle leeftijdsgroepen voor. Ook op Het Baarnsch Lyceum. We besteden, met name in de onderbouw, structureel en zeer serieus aandacht aan pesten en het voorkomen van pestgedrag. Onze school hanteert het pestprotocol “Help, ik word gepest, wat nu???”. Preventie is de basis voor een veilige school. Preventie gebeurt onder andere door het bespreken van de klassensfeer en klassenregels en door aandacht voor pesten in de vorm van een theaterproject en klassengesprekken. Leerlingen kunnen in de eerste plaats bij hun mentor terecht. Als een leerling besluit niet te melden dat hij wordt gepest, kan helaas niemand helpen. Signalen over pesten horen daarom bij de mentor te worden gemeld. Als een leerling het moeilijk vindt de mentor in vertrouwen te nemen, dan vormen de favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon een alternatief.

Bij de eerste stap geldt het principe van ‘no blame’: de mentor helpt de betrokkenen het pesten op te lossen, waarbij afspraken worden gemaakt die het pesten doen stoppen. Ouders worden bij deze eerste stap alleen op de hoogte gesteld als de leerling aangeeft dat hij dit wenselijk vindt of als de mentor vermoedt dat de veiligheid in gevaar komt. De mentor maakt altijd een vervolgafspraak met de leerlingen om na te gaan of de gemaakte afspraken werken. Stopt het pesten niet, dan worden de betrokken ouders ingelicht en worden er de nodige vervolgstappen ondernomen. De zorgcoördinator, Me-vrouw Smelik, heeft ook de rol van anti-pestcoördinator.

Huiswerktoezicht
Huiswerktoezicht is er primair op gericht leerlingen een rustige en gestructureerde omgeving te bieden om huiswerk te maken. Daarnaast is in beperkte mate begeleiding, hulp of ondersteuning mogelijk. Huiswerktoezicht vindt dagelijks plaats tussen 14.10 uur en 17.30 uur. Naast (of eventueel los van) huiswerktoezicht is het mogelijk de training ‘Slim leren’ te volgen, een cursus in een kleine groep, die erop gericht is efficiënter te leren. Deze training wordt in samenwerking met Fides Studie-begeleiding uit Baarn aangeboden. Alle informatie over toezicht en training, inclusief de gang van zaken, regels, kosten, het aanmeldingsformulier enzovoort kunt u hier vinden. 

De GGD op school
Aan elke school in het voortgezet onderwijs is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een Jeugdarts en een Jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders en docenten kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over het welzijn en de gezondheid van jongeren. Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de Jeugdgezondheidszorg(JGZ) alle jongeren om zo gezond mogelijk op te groeien met onder andere gezondheidsonderzoeken in klas 2 en klas 4. Daarbij sluit de JGZ zoveel mogelijk aan bij de individuele behoefte van de jongere en bij de vraag van ouders en school. Ouders/verzorgers ontvangen vooraf een brief dat de JGZ gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren. De Jeugdarts wordt verder betrokken bij problemen in de ontwikkeling, gedrag, groei, psychosociaal, ziekteverzuim en problemen bij het zien en horen. Ook sluit zij aan bij het Zorg Advies Team (ZAT) op school.

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is op verschillende manieren voor jongeren en hun ouders/verzorgers bereikbaar:

 • Service Center JGZ 033 - 460 00 46: voor vragen over ontwikkeling en gezondheid of contact met de Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige van de school.
 • JouwGGD.nl: website met alles over gezondheid voor jongeren, o.a. met chat-mogelijkheid.

Vanuit de GGD regio Utrecht zijn betrokken bij de school:

 • Jasmijn van Hees, Jeugdarts, 06-13980395, JvanHees@ ggdru.nl
 • Elleke Bilderbeek, Jeugdverpleegkundige, 06-22564081, EBilderbeek@ggdru.nl

Zorg Advies Team (ZAT)
Ouders en mentoren kunnen in overleg met de zorgcoördinator bij het ZAT terecht met zorgen over hun kind/leerling betreffende opvoeding en onderwijs. Het ZAT bestaat externe deskundigen van het Lokaal Team, maatschappelijk werk, de wijkagent, de Jeugdarts en de leerplichtambtenaar, onder voorzitterschap van onze zorgcoördinator. Vanuit school maken de afdelingsleiding, de Interne Begeleider en de counselor deel uit van het ZAT.  Zie voor informatie www.zat.nl.

In de besprekingen met het ZAT komen (werk)houding, thuissituatie, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden van de leerling aan de orde. Het ZAT komt vijf keer per jaar bij elkaar. Signalen worden vakkundig beoordeeld en de juiste hulp of ondersteuning wordt ingeschakeld. Zowel voor de leerling, de ouders als de docenten. Bovendien beoordeelt het ZAT wie de eindverantwoordelijke is.

Lokaal Team Baarn en Jeugdteam Soest
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, vanwege de transitie van jeugdzorg, verantwoordelijk voor vrijwel de gehele jeugdzorg. Alle hulpverlening die geboden wordt in het kader van zorgen en problemen met betrekking tot gezin, opvoeding, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, wordt aangestuurd vanuit het zogenaamde Lokaal Team. Een Lokaal Team bestaat uit medewerkers met diverse specialismen en expertise. Het Baarnsch Lyceum heeft een contactpersoon in het Lokaal Team met wie we samenwerken als schoolbegeleiding alleen tekort schiet, de brugfunctionaris. Wanneer wij een begeleidingsvraag hebben, kunnen wij die vraag, met medeweten van de ouders, voorleggen aan het Lokaal Team in de woonplaats van de leerling.

IPPOO
SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden. Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties. Bereikbaarheid: 033 3030488 of ippoo@swveemland.nl. Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend. Adres: Burg de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden. Het IPPOO is gesloten tijdens schoolvakanties.

Landelijke Verwijsindex
De index is een systeem waarin scholen, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren tot 23 jaar over wie zij zich zorgen maken. Van zorgen vanwege een vechtscheiding, zorgen om de ontwikkeling van het kind, tot zorgen over de consequenties van financiële nood. Het doel is goede hulpverlening te organiseren zodat de jongere niet tussen wal en schip valt. Op moment van aanmelding bij het zorgteam wordt altijd overwogen een registratie in de verwijsindex te doen. https://www.multisignaal.nl

Zorg en Passend Onderwijs

Sluiten Inloggen