Menu

Zorg en Passend Onderwijs

Optimaal presterende leerlingen. Niemand die achter blijft. Een school waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Leerlingen met eigen verantwoordelijkheden. Om dat ideaal te bereiken is een goed georganiseerd systeem van leerlingbegeleiding nodig.

Passend Onderwijs
In het kader van passend Onderwijs is er voor elke leerling in de regio een plek. In eerste instantie is dat op de school van aanmelding. Op basis van het schoolondersteuningsprofiel, zoals dat in samenspraak met het Samenwerkingsverband Eemland is opgesteld, bekijkt de school of deze de leerling, die specifieke ondersteuning nodig heeft, deze ondersteuning kan bieden. Bij de beoordeling daarvan is een orthopedagoog betrokken. In veel gevallen kan het Baarnsch Lyceum in de benodigde ondersteuning voorzien. Als de school op basis van haar profiel niet adequaat in de hulpvraag kan voorzien, wordt in samenspraak met de ouders gekeken wat de beste plek voor de leerling in de regio is.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het kader van passend onderwijs heeft de school in afstemming met het Samenwerkingsverband Eemland, het SOP vastgesteld. Alle vormen van begeleiding en faciliteiten die onze school biedt staan hierin vermeld.

Leerlingbegeleiding
Het schema zorgstructuur geeft een schematische samenvatting van het systeem van leerlingbegeleiding.

De mentor
De mentor houdt de vorderingen van de leerling bij en voert regelmatig individuele gesprekken. Tijdens de mentorlessen besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden, het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen, de omgang met elkaar en met docenten, en aan organisatorische zaken. Merkt de mentor een hapering bij een leerling op, dan kan hij daar snel mee aan de slag. Er bestaat structureel overleg tussen mentoren, vakdocenten, coördinatoren en afdelingsleiders. Ouderavonden en zo nodig tussentijds contact zorgen ervoor dat ouders geïnformeerd zijn. Mentoren kunnen in samenspraak met ouders en afdelingsleider leerlingen voor specifieke begeleiding doorverwijzen naar de zorgcoördinator.


Foto: Het zorgteam. Van links naar rechts: de heer Brundel (Intern Begeleider), mevrouw Edel (brugfunctionaris vanuit het Lokaal Team), mevrouw Smelik (zorgcoördinator) en mevrouw Voorsluijs (schoolpsycholoog/counselor). Niet op de foto: mevrouw Minet (Remedial Teacher). 

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert de specialistische ondersteuning en staat in nauw contact met de mentoren, ouders en afdelingsleiders. De zorgcoördinator stuurt het zorgteam aan en onderhoudt de contacten met het Samenwerkingsverband. U kunt de zorgcoördinator, mevrouw H.Smelik, bereiken via sme@hetbaarnschlyceum.nl.

Vakgerichte begeleiding
Alle docenten verzorgen uiteraard de eigen vakgerichte begeleiding. Zij geven immers de lessen, beoordelen prestaties, stimuleren leerlingen en helpen bij achterstanden. Als aanvulling hierop zijn er allerlei computerprogramma’s beschikbaar waar leerlingen achterstanden mee kunnen inhalen of zwakke plekken mee kunnen wegwerken. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s op het gebied van spelling, breuken, ontleden, Duitse grammatica, Franse werkwoorden, Engelse grammatica en idioom, aardrijkskunde en scheikunde. Leerlingen kunnen aan hun eigen docent vragen waar ze dit oefenmateriaal kunnen vinden.

De Zorgkaart
De mentor kan bij signalen over een vastlopende leerling een beroep doen op de zorgcoördinator en het zorgteam. Op de zorgkaart van de school wordt omschreven welke hulp onze school kan bieden, voor wie de hulp bedoeld is en wie die hulp geeft. Een aantal vormen van begeleiding vindt op school plaats overeenkomstig de regionale afspraken. Wanneer een leerling alleen met langdurige of intensieve begeleiding het gevolgde schoolniveau kan volhouden, verwijst de school door naar externe begeleiding. De zorgkaart geeft ook verwijzingen naar externe instanties voor problemen die de mogelijkheden van de school overstijgen. De zorgkaart kunt u hier downloaden. 

Het Protocol Taalondersteuning kunt u hier downloaden. Hierin is het dyslexieprotocol opgenomen maar ook andere vormen van taalondersteuning komen aan bod.

Pestproblematiek
Pestgedrag is helaas van alle tijden en komt in alle leeftijdsgroepen voor. Ook op Het Baarnsch Lyceum. We besteden, met name in de onderbouw, structureel en zeer serieus aandacht aan pesten en het voorkomen van pestgedrag. Onze school hanteert het pestprotocol “Help, ik word gepest, wat nu???”. 

Counselor en schoolpsycholoog
Mevrouw Voorsluijs is counselor (gespecialiseerd leerlingbegeleider) en intern vertrouwenspersoon op school. Zij begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, weinig zelfvertrouwen, pesten, sombere gevoelens, concentratieproblemen, problemen thuis, of gewoon als er aanleiding is om in vertrouwen te praten. Mevrouw Voorsluijs is op school bereikbaar en via onderstaand formulier. Je kunt haar mailen via voo@hetbaarnschlyceum.nl

De GGD op school
Aan elke school in het voortgezet onderwijs is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders en docenten kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over het welzijn en de gezondheid van jongeren. Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond mogelijk op te groeien met onder andere gezondheidsonderzoeken in klas 2 en klas 4. Daarbij sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij de individuele behoefte van de jongere en bij de vraag van ouders en school. Ouders/verzorgers ontvangen vooraf een brief dat de GGD gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren. Meer informatie over de gezondheidsonderzoeken: klas 2 en klas 4.  

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is op verschillende manieren voor jongeren en hun ouders/verzorgers bereikbaar:
- Service Center JGZ 033 - 460 00 46: voor vragen over ontwikkeling en gezondheid of contact met de jeugdarts of verpleegkundige van de school.
- JouwGGD.nl: website met alles over gezondheid voor jongeren, o.a. met chat-mogelijkheid.

Vanuit de GGD regio Utrecht zijn betrokken bij de school:
 - Jasmijn van Hees, jeugdarts   
- Elleke Bilderbeek, jeugdverpleegkundige, 06-22564081, EBilderbeek@ggdru.nl

Zorg Advies Team (ZAT)
Ouders en mentoren kunnen in overleg met de zorgcoördinator bij het ZAT terecht met zorgen over hun kind/leerling betreffende opvoeding en onderwijs. Het ZAT bestaat uit externe deskundigen van Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, de wijkagent, de GGD, SOVEE en de leerplichtambtenaar, onder voorzitterschap van onze zorgcoördinator. Vanuit school maken de afdelingsleiding, de Interne Begeleider en de counselor deel uit van het ZAT. Zie voor informatie www.zat.nl.

In de besprekingen met het ZAT komen (werk)houding, thuissituatie, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden van de leerling aan de orde. Het ZAT komt vijf keer per jaar bij elkaar. Signalen worden vakkundig beoordeeld en de juiste hulp of ondersteuning wordt ingeschakeld. Zowel voor de leerling, de ouders als de docenten. Bovendien beoordeelt het ZAT wie de eindverantwoordelijke is.

Lokaal Team Baarn en Jeugdteam Soest
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, vanwege de transitie van jeugdzorg, verantwoordelijk voor vrijwel de gehele jeugdzorg. Alle hulpverlening die geboden wordt in het kader van zorgen en problemen met betrekking tot gezin, opvoeding, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen wordt aangestuurd vanuit het zogenaamde Lokaal Team. Een Lokaal Team bestaat uit medewerkers met diverse specialismen en expertise. Het Baarnsch Lyceum heeft een contactpersoon in het Lokaal Team waar we mee samenwerken als schoolbegeleiding alleen tekort schiet. Wanneer wij een begeleidingsvraag hebben kunnen wij die vraag, met medeweten van de ouders, voorleggen aan het Lokaal Team in de woonplaats van de leerling.

www.baarn.nl/sociaaldomein/lokaal-team_42534

www.soest.nl/eCache/DEF/36/649.html

Landelijke Verwijsindex
De index is een systeem waarin scholen, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren tot 23 jaar waarover zij zich zorgen maken. Van zorgen vanwege een vechtscheiding tot zorgen over de consequenties van financiële nood. Het doel is goede hulpverlening te organiseren zodat de jongere niet tussen wal en schip valt. Meer informatie over de Landelijke Verwijsindex.

Zorg en Passend Onderwijs

Sluiten Inloggen