Menu

Vacatures

Stichting Het Baarnsch Lyceum is per 1 augustus 2018 op zoek naar:

Twee leden voor de raad van toezicht

Bent u betrokken bij het (voortgezet) onderwijs? Heeft u bestuurlijke affiniteit? Zet u zich graag in voor maatschappelijke organisaties? De raad van toezicht van Stichting Het Baarnsch Lyceum zoekt per 1 augustus 2018 twee nieuwe leden. Bij het invullen van de vacatures is met name kennis van financiële zaken, juridische zaken en ervaring binnen overheid en bestuur gewenst. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd.

Het Baarnsch Lyceum
Het Baarnsch Lyceum is een klassieke school van moderne snit. Het Baarnsch Lyceum is een kleinschalige school. Rond de 1000 leerlingen voor havo, atheneum en gymnasium vormen samen met de medewerkers een hechte gemeenschap. Het Baarnsch Lyceum biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving waar zowel leerlingen als medewerkers zich snel thuis voelen. In het onderwijs is de interactie tussen leerling en docent leidend. De school zoekt vanuit een optimistische en open levenshouding aansluiting bij de ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. De school heeft een bijna honderdjarige historie en heeft een bijzondere band met zijn oud-leerlingen. De school kent verschillende tradities. Hoogtepunt is de jaarlijkse deelname aan de Artistieke en de Sportieve Interlyceale.

Competenties lid raad van toezicht
Het lid van de raad van toezicht dient:
1. De grondslag, doelstelling, missie en visie van Het Baarnsch Lyceum te onderschrijven;
2. Voldoende relevante kennis en/of ervaring te hebben om de functie uit te oefenen;
3. Voldoende beschikbaar te zijn om de functie uit te oefenen;
4. Zich te laten aanspreken op zijn of haar functievervulling door de andere leden;
5. Ervoor te zorgen dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn of haar persoonlijke of zakelijke belangen en de belangen van de stichting.

Kenmerken

Uitgangspunt is dat de raad van toezicht uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

1. Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
2. Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, discussievaardigheid, vergadervaardigheid, communicatievaardigheid en integriteit;
3. Affiniteit met onderwijs;
4. Het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie;
5. Het vermogen de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting de bestuurder;
6. Het inzicht in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen;
7. Het vermogen om samen te werken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde;
8. Integriteit en moreel kompas. Het lid van de raad van toezicht kan omgaan met vertrouwelijkheid van behandeling van en besluitvorming over onderwerpen; oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

Pluriformiteit; aandachtsgebieden en deskundigheden
1. Binnen de raad van toezicht willen we dat kennis beschikbaar is met betrekking tot de volgende aandachtsgebieden:
a) Governance, bestuur en organisatie van een overheidsinstelling, algemeen management;
b) Onderwijs; kennis van (actuele) ontwikkelingen op het gebied van (voortgezet) onderwijs;
c) Financiën; kennis op het gebied van financiën zodat jaarstukken en begrotingen kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd, de financiële continuïteit te kunnen waarborgen;
d) Vastgoedbeheer;
e) Juridische zaken; kennis van het Nederlands Recht, ervaring binnen overheid en bestuur
f) Personeel en organisatie; kennis van personeelszaken, HRM-beleid, management development, automatisering en de structuur en cultuur van organisaties;
g) Marketing en communicatie; kennis van en ervaring met o.a. dienstenmarketing, in- en externe communicatie,  reputatiemanagement en relatiebeheer.

Bij het invullen van de huidige vacatures is met name kennis van financiële zaken, juridische zaken en ervaring binnen overheid en bestuur gewenst.

2. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar aandachtsgebied weet te vertalen naar het functioneren van de stichting.
3. Bepaalde aandachtsgebieden kunnen gecombineerd voorkomen bij één lid.
4. De raad van toezicht streeft naar deelname van personen met algemene interesse in de samenleving en het onderwijs in het bijzonder.
5. De raad van toezicht streeft naar een gemengde samenstelling onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Inzet en honorering
Van het lid van de raad van toezicht wordt minimaal de volgende inspanning verwacht:
• Minimaal zes keer per jaar vergadering
• Werkbezoek
• MR vergadering twee keer per jaar
• Opleiding (gezamenlijk en / of individueel)
• Aanwezigheid bij activiteiten zoals de Open dag en Nieuwjaarsreceptie

De honorering bedraagt 3.000,- euro bruto per jaar plus reiskostenvergoeding en opleiding.

Niet benoembaar
De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken deelbelangen.

Tot leden van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd personen die:
a) bestuurder van de stichting zijn of zijn geweest;
b) in dienst zijn van de stichting of die anders dan in dienstbetrekking zijn praktijk uitoefent;
c) bestuurder zijn bij een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet onderwijs;
d) bestuurder zijn bij een onderwijsorganisatie buiten het voortgezet onderwijs, tenzij deze organisatie een ander voedingsgebied kent.

Interesse?
Stuur uw motivatie en cv voor 8 april 2018 naar secretariaat@hetbaarnschlyceum.nl. 

Op woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur bent u welkom op de informatieavond van de raad van toezicht voor geïnteresseerden. Tijdens deze avond wordt aan de hand van een presentatie verder toegelicht wat de rol van lid van de raad van toezicht van Stichting Het Baarnsch Lyceum inhoudt.

Vragen?
Pim van Zanen, voorzitter raad van toezicht, pimvanzanen@gmail.com, 06-14684447.
Henk van Ommen, bestuurder-rector Het Baarnsch Lyceum, rec@hetbaarnschlyceum.nl, 035-5416041.

Op https://www.hetbaarnschlyceum.nl/bestuur-en-toezicht vindt u meer informatie over de raad van toezicht en bijbehorende documenten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluiten Inloggen