Menu

Vacature Raad van Toezicht

Bent u betrokken bij het (voortgezet) onderwijs? Heeft u bestuurlijke affiniteit? Zet u zich graag in voor maatschappelijke organisaties? De raad van toezicht van Stichting Het Baarnsch Lyceum zoekt per 1 april 2022 twee nieuwe leden: 

 • Een vacature gericht op kennis van en ervaring in het Onderwijs.
 • Voor de andere vacature is kennis en ervaring binnen Marketing & Communicatie gewenst.


De school

Het Baarnsch Lyceum is een kleinschalige school met een meer dan honderdjarige historie. Rond de 1100 leerlingen voor havo, atheneum en gymnasium vormen samen met de medewerkers een hechte gemeenschap. Het biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving waar zowel leerlingen als medewerkers zich snel thuis voelen. De school zoekt vanuit een optimistische en open levenshouding aansluiting bij de ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. Daarnaast kent Het Baarnsch Lyceum verschillende tradities zoals de Artistieke Interlyceale en Sport Interlyceale. 

Specifieke competenties lid raad van toezicht Onderwijs
U heeft kennis van (actuele) ontwikkelingen op het gebied van (voortgezet) onderwijs en onderwijsvernieuwing. U kunt onderwijsinnovatie vertalen naar processen op scholen. Hierbij is een goede samenwerking tussen onderwijs en stakeholders cruciaal. Daarnaast beschikt u over het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen, in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen waaronder die binnen het onderwijs. Uw visie op onderwijskwaliteit en –opbrengsten en specifieke kennis van Onderwijskunde & Kwaliteitszorg, dragen bij aan het verder optimaliseren van het onderwijs van Het Baarnsch Lyceum.

Specifieke competenties lid raad van toezicht Marketing & Communicatie
U heeft ervaring met het bereiken van verschillende doelgroepen, het denken vanuit de doelgroep en het afstemmen van boodschappen op doelgroepen. U heeft verstand van zaken als marktonderzoek, contentmanagement, middelen- en kanalen inzet, relatieontwikkeling en reputatiemanagement. Om zo vanuit uw expertise bij te dragen aan toetsing van en advies op de marketing en communicatie gerelateerde activiteiten en onderwerpen van Het Baarnsch Lyceum.

Algemene competenties lid raad van toezicht 
Het lid van de raad van toezicht dient:

 • Voldoende relevante kennis en/of ervaring te hebben om de functie uit te oefenen; 

 • Voldoende beschikbaar te zijn om de functie uit te oefenen; 

 • Zich te laten aanspreken op zijn of haar functievervulling door de andere leden; 

 • Bereid te zijn om te werken aan verdere professionalisering van de rol van de RvT toezichthouder

 • Ervoor te zorgen dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn of haar persoonlijke belangen en de belangen van de stichting; 

 • De grondslag, doelstelling, missie en visie van Het Baarnsch Lyceum te onderschrijven. 

Kenmerken
Uitgangspunt is dat de raad van toezicht uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken; 

 • Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, discussievaardigheid, communicatievaardigheid en integriteit; 

 • Affiniteit met onderwijs; 

 • Het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie; 

 • Juiste vragen stellen c.q. een kritische houding aannemen richting de bestuurder; 

 • Inzicht hebben in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen; 

 • Samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde; 

 • Integriteit en moreel besef. Het kunnen omgaan met vertrouwelijkheid van behandeling van en besluitvorming over onderwerpen. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

Pluriformiteit; aandachtsgebieden en deskundigheden 

 • Binnen de raad van toezicht dient kennis beschikbaar te zijn met betrekking tot de volgende aandachtsgebieden:  Governance, bestuur en organisatie, algemeen management, Onderwijs, Financiën, Vastgoedbeheer, Juridische zaken, Personeel en organisatie & Marketing en communicatie.

 • Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar aandachtsgebied weet te vertalen naar het functioneren van de stichting. 

 • Bepaalde aandachtsgebieden kunnen gecombineerd voorkomen bij één lid. 

 • In geval van vacatures inventariseert de raad van toezicht welke aandachtsgebieden men niet voldoende in huis heeft en tracht vervolgens kandidaten aan te trekken die op dat punt een aanvulling kunnen bieden. 

 • De raad van toezicht streeft naar deelname van personen met algemene interesse in de samenleving en het onderwijs in het bijzonder.

 • De raad van toezicht streeft naar een gemengde samenstelling onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Het competentieprofiel wordt gepubliceerd op het algemeen toegankelijke deel van de website.

Inzet, termijn(en) en honorering
Van het lid van de raad van toezicht wordt minimaal de volgende inspanning verwacht:

 • Minimaal zes keer per jaar vergadering

 • Werkbezoek

 • MR vergadering twee keer per jaar

 • Opleiding (gezamenlijk en / of individueel)

 • Aanwezigheid bij activiteiten zoals de Open dag en Nieuwjaarsreceptie

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd. Leden van de raad van toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar en de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.

Niet benoembaar
De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken deelbelangen.

Tot leden van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd personen die:

 • bestuurder van de stichting zijn of zijn geweest;

 • in dienst zijn van de stichting of die anders dan in dienstbetrekking zijn praktijk uitoefent;

 • bestuurder zijn bij een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet onderwijs;

 • bestuurder zijn bij een onderwijsorganisatie buiten het voortgezet onderwijs, tenzij deze organisatie een ander voedingsgebied kent.

Interesse?
Stuur uw motivatie en cv voor 7 januari 2022 naar vrs@hetbaarnschlyceum.nl. 

Vragen? 
Steven Kuiper, lid raad van toezicht, steven.kuiper@kbja.nl, 06-22603240.
Ilene Krause, lid raad van toezicht, ilene@kickstartcafe.nl, 06-58887672

Op https://www.hetbaarnschlyceum.nl/bestuur-en-toezicht vindt u meer informatie over de raad van toezicht en bijbehorende documenten.

1617795256581

Sluiten Inloggen