Menu

Ons onderwijs

Het Baarnsch Lyceum kent drie leerrichtingen: havo, atheneum en gymnasium. De school maakt positief onderscheid tussen leerlingen, omdat leerlingen verschillend zijn.

  • De havist is een slimme leerling die bij voorkeur leert door ervaring en dingen doen; een leerling met een zeker lef die later vaker dan andere leerlingen de kant van ondernemerschap op gaat. Een leerling die waarde hecht aan de groep en het beste floreert bij een relationeel gerichte aanpak.
  • De atheneumleerling heeft een grotere cognitieve belangstelling en een nieuwsgierige, onderzoekende houding. Hij kan goed studeren, is verbaal sterk en zoekt inhoudelijke verdieping waarmee hij zich voorbereidt op een eerder academisch getinte studie.
  • De gymnasiumleerling kiest ervoor zich naast het vwo-profiel te oriënteren op de talen en de cultuur van de klassieke oudheid, die mede de bakermat zijn van onze huidige cultuur en moraal. De gymnasiumleerling kan goed omgaan met zelfstandigheid en vrijheid.

Havo
De havist heeft een eigen pedagogisch-didactische aanpak nodig en wordt aangesproken op zijn kwaliteiten. In havo 1 gebruiken docenten bij de voorbereiding van hun lessen de kijkwijzer havo-onderbouw. In deze kijkwijzer staan de ingrediënten van een havo-les gericht op de onderbouw. Een korte instructie en afwisselende werkvormen zijn hier voorbeelden van. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende vakoverstijgende havo-projecten. Deze vinden plaats in de activiteitenweken. In de wekelijkse HaCo-les (HavistenCompetent) werken leerlingen aan verschillende competenties. In de HaCo-lessen zijn er tevens groepsvormende activiteiten en vinden de voorbereidingen plaats voor projecten zoals de High Tea. ‘Havisten Competent’ is een landelijk traject waaraan ongeveer veertig scholen deelnemen. Het bereidt havoleerlingen voor, onder andere via ‘web-quests’, op een goede profiel- en studiekeuze en maakt leerlingen vertrouwd met competenties die het succes in het hbo vergroten. Het traject loopt van havo 1 tot en met havo 5.

Een aantal jaren geleden hebben we onze havo Business-klas opgezet, waarin ongeveer twintig 4-havoleerlingen in het kader van hun profielwerkstuk in groepen aan de slag gaan om een bedrijfje op te richten en zo het ondernemerschap te ervaren. Sinds de introductie ongeveer zes jaar geleden is de businessklas een succesvol excellentieprogramma voor havo-4 leerlingen. De leerlingen gaan in het kader van hun profielwerkstuk in groepen aan de slag om een bedrijfje op te richten en zo het ondernemerschap te ervaren. In schooljaar 2019-2020 wordt dit programma uitgebreid naar Businessklas XL, waarbij een van de doelstellingen is om tot een vakoverstijgende samenwerking te komen met andere vakken en excellentieprogramma’s.

Atheneum
Op het atheneum diepen we de w van vwo uit. Vwo-leerlingen worden voorbereid op wetenschappelijk vervolgonderwijs. Dat vraagt om een specifieke attitude. Vanaf klas 1 maakt onderzoek/research deel uit van het curriculum. Deze onderzoekscomponent is geïntegreerd in de diverse vakken en projecten. In klas 2 gaan de atheneum-leerlingen aan de slag met een onderwerp dat zij boeiend genoeg vinden voor een onderzoek waarbij onderzoeksvaardigheden centraal staan. Hierbij is elke leerling expert op zijn eigen (onderzoeks-)gebied. Over dit onderwerp zal de leerling dan een overtuigende voordracht houden voor medeleerlingen. Een aantal leerlingen houdt deze voordracht ook voor ouders. De verbale kwaliteiten van de leerling staan hierbij eveneens centraal. Ook neemt de atheneumleerling deel aan diverse projecten en excursies die passen bij het profiel. Mentoren en vakdocenten werken aan de ontwikkeling van competenties die voor een atheneumleerling niet alleen tijdens zijn schoolloopbaan waardevol zijn maar ook daarna: samenwerken, het ontwikkelen van een grotere zelfstandigheid en studie- en onderzoeksvaardigheden. Loopbaanoriëntatie (welke keuzes maak ik en waarom?) en zelfreflectie maken daar ook deel van uit.

Gymnasium
Het Baarnsch Lyceum is een scholengemeenschap met een duidelijk geprofileerde gymnasiumafdeling. Er zijn in het algemeen twee gymnasiumklassen per jaarlaag. Het gymnasium biedt de leerling in de onderbouw de klas-sieke talen Latijn en Grieks. Onder taal moet ook cultuur worden verstaan. In de bovenbouw kiezen de meesten er vanzelfsprekend voor om met ten minste één van deze beide talen door te gaan. Klassieke Culturele Vorming (KCV) komt daar in de vierde klas bij; KCV is de klassieke variant van het kunstvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). KCV maakt deel uit van de vakken Latijnse en Griekse Taal en Cultuur. Gymnasium is echter meer dan het bestuderen van een klassieke taal. Wij bieden onze gymnasiumleerlingen graag meer: een brede ontwikkeling, vorming, Bildung. In het kader daarvan gaan we met de klas 1, 2 en 3 op dagexcursies of naar een expositie. De leerlingen van klas 4, 5 en 6 kunnen mee naar theatervoorstellingen, een meerdaagse reis naar Trier, op studiereis naar Grieken-land en natuurlijk op werkweek naar Rome. Voor zowel de atheneumleerling als de gymnasium-leer-ling geldt dat hij zijn diploma kan aanvullen met verschil-lende verdiepingsactiviteiten.

Onderbouwstructuur
In de onderstaande tabel is een overzicht van de structuur van de onderbouw met keuzeprogramma’s.

Van havo naar atheneum
Leerlingen uit havo 1 en havo 2 van wie blijkt dat zij cognitief uitblinken en (ook) geschikt zijn voor het vwo, kunnen zich kwalificeren voor atheneum zodat zij zonder vertraging kunnen doorstromen.

Flexlessen in klas 1
Alle leerlingen van klas 1 volgen één keer per week een flexles. In een flexles geven leerlingen zelf invulling aan hun onderwijs. Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van flexmodules. Hierin kunnen leerlingen steeds kiezen uit een gevarieerd aanbod. Dit aanbod geeft een indruk van de te kiezen speerpunten in het klas 2. De flexlessen worden buiten klasverband gevolgd en deels door externen verzorgd.

Mediawijsheid in klas 1
Het Baarnsch Lyceum draagt het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid. De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegeno-men. Media zijn geen onderdeel meer van de omgeving, ze zijn de omgeving geworden. De school wil inspelen op deze veranderde leef- en contactwereld en biedt in klas 1 een speciaal lesprogramma rondom dit thema aan.

Plusprogramma in klas 1
Leerlingen in klas 1 kunnen kiezen voor Scienceplus of Sportplus. Scienceplus is een programma waarbij leerlingen per week twee uur extra experimenteren met science-achtige opdrachten. Sportplus is een sportactief programma waarbij leerlingen per week twee uur meer sport en bewegen volgen. Klik op de volgende link voor de de informatiefolders over Sportplus en Scienceplus.

Speerpunten in klas 2 en 3
Het Baarnsch Lyceum kiest ervoor al vroeg met het personaliseren van het ontwikkeltraject van zijn leerlingen te beginnen. Daarom maken alle leerlingen in klas 1 tijdens het schooljaar een keuze uit een speerpunt voor klas 2. Leerlingen in klas 2 kiezen een speerpunt voor klas 3. Het speerpunt in klas 2 kan verschillen van de speerpuntkeuze van klas 3. Buiten het standaardpakket om kunnen zij zich zo profileren en al oriënteren op de profielkeuze in de bovenbouw. Voor dit speerpunt wordt ook in de lessentabel structureel ruimte gemaakt. De volgende speerpunten maken integraal deel uit van ons curriculum:

Moderne vreemde talen
De leerlingen in klas 2 kiezen in de loop van het jaar voor het volgende schooljaar twee van de volgende drie moderne vreemde talen: Frans, Duits en Spaans. Engels is voor iedereen verplicht. In de lessen Engels wordt in alle onderbouwklassen met een Engels-Engels-methode gewerkt (op basis van Cambridge). Doel is het behalen van een internationaal erkend Cambridge-certificaat voor leerlingen die dat willen.

Tweede fase
Doelstelling van de Tweede fase is dat leerlingen een richting hebben gekozen en meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor planning en manier van leren. Tegelijkertijd is onze overtuiging dat de interactie tussen docent en leerling centraal staat en dat de motivatie van leerlingen door goede begeleiding wordt gestimuleerd. Leerlingen moeten geholpen worden bij het groeien naar meer verantwoordelijkheid voor hun planning en manier van leren. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn de digitale jaarplanner en het digitale klassenboek. In de bovenbouw bestaat een groot gedeelte van de contacttijd uit vaklessen. De overige uren worden gevuld met studiezaaluren waarin leerlingen onder begeleiding van een studiebegeleider actief zijn. Op donderdagochtend kan de leerling tijdens de eerste twee lesuren werken aan het door hem of haar gekozen excellentieprogramma. Daarnaast worden een aantal uren van diverse excellentieprogramma’s als les ingeroosterd.

Maatwerk
Leerlingen die daarvoor voldoende capaciteiten hebben, kunnen ervoor kiezen een vak op een eerder tijdstip met een examen af te sluiten of om een vak op een hoger niveau af te sluiten. Eén en ander wordt afgestemd met de mentor en de afdelingsleider. Dit soort trajecten vraagt een grote mate van zelfstandigheid van de leerling, omdat het programma niet altijd kan worden ingeroos-terd. Natuurlijk is er een adequate begeleiding door een speciale mentor en een vakdocent.

Curriculum vitae en Plusdocument
Leerlingen oriënteren zich vanaf klas 1 op wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. Hun reflecties verwerken zij digitaal in de digitale leeromgeving. Op die manier bouwen de leerlingen via een portfolio aan hun curriculum vitae (cv). Daarin nemen de leerlingen ook alle speciale activiteiten en trajecten op, waarvoor zij in de loop van hun schoolloopbaan kiezen. Leerlingen presenteren hun portfolio op gezette tijden aan de mentor en hun ouders. Een aantal trajecten van niveau en voldoende volume wordt opgenomen in het plusdocument. Het plusdocument is een “tweede diploma” naast het reguliere. In het plusdocument staan veel extra trajecten en certificaten benoemd, die een leerling in de loop van zijn schoolcarrière heeft afgerond en die van belang zijn voor vervolgstudie en latere cv.

Profiel
In de derde klas besteden we in de mentoruren aandacht aan de profielen en hoe leerlingen tot een goede profielkeuze komen. Wij werken met een webbased programma, ‘Schooltraject’. De leerlingen vullen verschillende vragenlijsten in over zichzelf en ook vragen zij feedback aan ouders en vrienden. Natuurlijk komen de opleidingen en de daarbij behorende profielen aan bod. Ook gesprekken met de mentor en de decaan, zijn onderdeel van het profielkeuzetraject. Samen werken we aan een bewuste profielkeuze.

Keuze voor een vervolgopleiding
In de bovenbouw beginnen we na de zomervakantie met informatiemiddagen. We leggen dan uit wat de bedoeling is van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het is de bedoeling dat in de maanden september, oktober en november de leerlingen een afspraak maken met de decaan om een LOB-traject uit te zetten. Waar ligt affiniteit, waar ligt perspectief? Welke studies willen ze op welke open dag bekijken en waarom? De open dagen van het hbo en wo zijn in oktober/november en vervolgens in maart/april. Nadat de leerlingen bij een of twee open dagen zijn geweest, komen ze weer terug bij de decaan om te bespreken wat de plus- en minpunten zijn van de bezochte studies, scholen, steden. Het LOB-traject wordt, indien nodig, bijgesteld. Ook zijn er leerlingen die na het bezoeken van een open dag, graag een meeloopdag voor een studie willen volgen, om nog meer te weten te komen over de studie, de studenten en de school. Meeloopdagen en soms ook open dagen vallen onder schooltijd. Leerlingen krijgen twee dagen per jaar verlof om open dagen/meeloopdagen te bezoeken. Zij hebben toestemming van thuis en school nodig; een vrijvraagformulier kunnen ze bij de decaan verkrijgen. Voor het LOB-traject staat in principe 40 klokuren, maar wij vinden dat een LOB-traject klaar is als er een bewuste studiekeuze is gemaakt. LOB is ook leerlingen vertrouwd maken met competenties en vaardigheden die een belangrijke rol spelen in het succes van de vervolgopleidingen. Uit onderzoek blijkt dat naast een diploma vooral een afgewogen studiekeuze en het beheersen van competenties als samenwerken, plannen en zelfregulatie een belangrijke succesfactor in het hoger onderwijs zijn.

Onderaan deze pagina vind je de keuzegids voor klas 3. 

Lessentabel
In de lessentabel kunt u per leerjaar per leerrichting zien welke lessen er worden gegegeven met het bijbehorende aantal uren. De lessentabel voor de onderbouw en de bovenbouw kunt u vinden op de ouderpagina van de website (praktische zaken, roosterzaken).

Onderwijstijd
Sinds 1 augustus 2015 is de nieuwe wet op de onderwijstijd van kracht. Kern is dat voor havo over de gehele opleiding 4.700 klokuren onderwijstijd gerealiseerd moet kunnen worden; voor vwo 5.700 klokuren. Alle onderwijstijd is maatwerk. Dat wil zeggen dat niet elke leerling het gehele aanbod hoeft te doorlopen; er mogen keuzes worden gemaakt. Sommige leerlingen hebben aan minder tijd genoeg en kunnen uren skippen, anderen hebben juist extra ondersteuning nodig en kunnen extra uren draaien.

Het Baarnsch Lyceum kiest als uitgangspunt voor binnen- en buitenschools leren. Leerlingen doen op school, naast het reguliere programma, allerlei ervaringen op, die wij voor het ontwikkelen van de persoonlijkheid, van burgerschap van belang vinden. Die vinden binnen de reguliere lessen maar vooral ook buiten de reguliere lessen plaats. De geldende lessentabellen op Het Baarnsch Lyceum gaan uit van gemiddeld ruim 32 lessen per week; in de onderbouw is dat iets meer (tussen 32,2 en 33,2 lessen), in de bovenbouw is dat minimaal 32 en in een aantal pakketten beduidend meer. Op basis van 189 lesdagen (37,8 weken) en 32 lessen per week zijn dat ruim 1.000 klokuren per jaar geplande onderwijstijd.

Daarnaast biedt de school veel mogelijkheden voor extra activiteiten waaruit leerlingen kunnen kiezen. Alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd en begeleid door daartoe bevoegde medewerkers (in- of extern), vallen onder de onderwijstijd. Dit zijn activiteiten zoals één of meerdaagse excursies, uitwisselingen, het volgen van lessen voor het behalen van een van de certificaten moderne vreemde talen, bètasterren, international stars, werkweken, businessklas XL, olympiades, bedrijfsstages, deelname aan vertegenwoordigende organen als seniores, leerlingenraad, aulacommissie, stewardcommissie, enzovoort. Het deelnemen aan de meeste activiteiten levert extra onderwijstijd op (soms na aftrek van de uitval van de reguliere lessen). Leerlingen kunnen op basis van hun capaciteiten ook minder reguliere onderwijstijd volgen. De vrijgekomen uren worden, in overleg, adequaat ingevuld. De school organiseert dat een deel van de reguliere lestijd door geplande uitval wordt vervangen door bovengenoemde activiteiten, die vaak een projectmatiger karakter hebben en zich in een andere setting afspelen.

Bevorderingsnormen en adviesprocedure 
Onderaan deze pagina vindt u de bevorderingsnormen en adviesprocedure. Deze informatie staat ook in de schoolgids beschreven. 

Lessentabel

Keuzegids klas 3

Bevorderingsnormen en adviesprocedure

Sluiten Inloggen