Menu

Leerrichtingen

Leerrichtingen

Het Baarnsch Lyceum biedt de volgende schooltypes:

 • de vijfjarige havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
 • het zesjarige vwo (voor vwo; atheneum en gymnasium)

Leerlingen die op Het Baarnsch Lyceum worden toegelaten, worden geplaatst in klas 1 van havo, atheneum of gymnasium. Met deze differentiatie houdt Het Baarnsch Lyceum rekening met de verschillen tussen de diverse doelgroepen. Het pedagogisch-didactisch klimaat is vanaf klas 1 volgens de volgende uitgangspunten op de leerlingen aangepast:

 1. De havist is een slimme leerling die bij voorkeur al doende leert. De havist is een leerling met lef die later, vaker dan andere leerlingen, het ondernemerschap kiest. Havo-leerlingen hechten aan de groep en floreren bij een relationeel gerichte aanpak.

 2. De atheneum-leerling heeft een grote cognitieve belangstelling en een nieuwsgierige, onderzoekende houding. De typische atheneumleerling kan goed studeren en zoekt inhoudelijke verdieping ter voorbereiding op een academisch getinte studie.

 3. De gymnasiast kiest ervoor zich naast het atheneum-profiel te oriënteren op de talen en de cultuur van de klassieke oudheid. De bakermat van onze huidige cultuur en moraal. Voor zeer getalenteerde leerlingen is er de mogelijkheid binnen het gymnasiumprofiel een extra uitdagend programma te kiezen.

De weg van een leerling door de school

De onderbouw; een basis leggen en oriënteren op de toekomst

Van havo 1 naar atheneum 2

Leerlingen die in havo 1 laten zien dat zij (ook) geschikt zijn voor het vwo kunnen via een inhaalprogramma kwalificeren voor atheneum 2 zodat zij zonder vertraging kunnen doorstromen.

Onze plusprogramma’s (SciencePlus en SportPlus)

Elke leerling uit elke schooltype kan in het eerste leerjaar uit twee plusprogramma’s kiezen: SciencePlus en SportPlus. De SciencePlusklas en de SportPlusklas bestaat dus uit havo-, vwo- en gymnasiumleerlingen. In het plusprogramma krijgen de leerlingen twee uur extra les per week.

 • SciencePlus is een eerste kennismaking met allerlei technische aspecten van de wereld om ons heen. Hoe zitten dingen in elkaar? Hoe werken ze? Er worden kleine experimenten gedaan en de groep gaat samen op onderzoek uit. Voor meer informatie bekijk de SciencePlus folder. 
 • Sportplus is bedoeld voor leerlingen die niet graag lang stil willen zitten. In de sportplusklas zijn de leerlingen sportief bezig en maken ze kennis met meerdere verschillende sporten. Voor meer informatie bekijk de SportPlus folder. 

Moderne vreemde talen in klas 3

De leerlingen in klas 2 kiezen in de loop van het schooljaar voor schooljaar 3, twee van de volgende moderne vreemde talen: Frans, Duits en Spaans. Engels is voor iedereen verplicht. In de lessen Engels wordt in alle eerste klassen met een Engels-Engels-methode gewerkt. Doel is om het opgaan voor een internationaal erkend Cambridge-certificaat mogelijk te maken voor leerlingen die dat willen.

Loopbaanoriëntatie (LOB) en profielkeuze

LOB begint op het Baarnsch Lyceum al vroeg. Uiteraard niet direct met de keuze voor een bepaalde professie, maar wel met het oriënteren op een richting. Wat ligt de leerling het meest? Techniek of cultuur? Talen of sport? Internationale ontplooiing of creatief- en kunstzinnig zijn? In de onderbouw worden de leerlingen voorbereid op het kiezen van een speerpunt. In klas 2 op het kiezen van twee van drie moderne vreemde talen en in klas 3 op de profielkeuze in de bovenbouw. In de keuze voor een profiel kijken we samen met de leerlingen en ouders naar affiniteit met en geschiktheid voor een profiel en vakkenpakket. Aan het kiezen van sommige profielen en vakken zijn voorwaarden verbonden.

De bovenbouw (de tweede fase)

De bovenbouw begint vanaf klas 4 en wordt tweede fase genoemd. Het doel van de tweede fase is verdieping in de gekozen richting en voorbereiding op hbo of universiteit. Zowel inhoudelijk als wat betreft manieren van werken en leren. Havo-leerlingen krijgen daarvoor specifiek het programma Havisten Competent (HACO) aangeboden.

In de tweede fase kies je een profiel naast je standaard vakkenpakket. Er bestaan de volgende profielen:

 • Cultuur & maatschappij (C&M)

 • Economie & maatschappij (E&M)

 • Natuur & gezondheid (N&G)

 • Natuur en techniek (N&T)

Voor meer informatie over de keuzes in de tweede fase, zie keuzegids klas 3

Extra activiteiten en keuzewerktijd

Daarnaast hebben leerlingen de keuze uit een groot aantal programma’s buiten het standaard lesprogramma om. Gedurende twee lesuren per week werkt de leerling aan het gekozen plusprogramma. Ook worden er extra programma’s als les ingeroosterd. Naast de vaklessen en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn in het rooster van bovenbouwleerlingen een aantal studiezaaluren ingepland. Tijdens deze uren zijn de leerlingen onder begeleiding van een studiebegeleider zelfstandig aan het werk. Overigens tellen alle toetsen in de laatste twee jaren van havo en vwo tellen mee voor het eindexamen.

Lessentabel 

Elk leerjaar heeft een eigen lessentabel. Bekijk hier de actuele lessentabel onderbouw of bovenbouw. 

Bevorderingsnormen en adviesprocedure 

Download hier de bevorderingsnormen en adviesprocedure. 

Sluiten Inloggen