Menu

Huiswerktoezicht

Achtergrond en doelgroep

Met huiswerktoezicht wil de school (alle) leerlingen de mogelijkheid bieden onder toezicht en in een rustige en goed gestructureerde omgeving huiswerk te maken. Huiswerktoezicht is vooral bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het vinden of creëren van een optimaal studieklimaat. Redenen om deel te nemen kunnen echter zeer divers en zowel structureel als incidenteel van aard zijn. Doel is uiteindelijk door de aanwezigheid van een toeziend oog én van andere huiswerkmakende leerlingen een continu en intensief werktempo te bevorderen waardoor het huiswerk af komt en schoolresultaten verbeteren.

Mogelijkheden

Huiswerktoezicht is er primair op gericht de mogelijkheid te bieden op school in een groep van maximaal 20 leerlingen onder toezicht huiswerk te maken en na afloop met een lege agenda naar huis te gaan. Tijdens het huiswerkmaken bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer huiswerkzaken (tijdelijk) niet lopen zoals ze zouden moeten.

De ondersteuning of hulp kan bestaan uit:

 • gebruik SOMtoday en planning van werkzaamheden
 • hulp en tips bij studiemethoden
 • overhoren
 • vakinhoudelijke ondersteuning

De leerling zal in eerste instantie zélf om individuele huiswerkondersteuning (moeten) vragen: het is zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, als hij/zij merkt dat iets spaak loopt, daar werk van te maken. Als echter blijkt dat deelname aan huiswerktoezicht niet het gewenste resultaat oplevert of als de begeleider constateert dat de zichtbare werkhouding van een leerling niet optimaal is, dan kan deze ondersteuning ook ongevraagd worden gegeven. Leidt het huiswerktoezicht, al dan niet in combinatie met enige ondersteuning, alsnog niet tot het gewenste resultaat dan kan, in overleg met mentor en ouders, doorverwezen worden naar (intensievere en individuelere - externe - vormen van) huiswerkbegeleiding.

Gang van zaken tijdens het huiswerktoezicht

Ten behoeve van de continuïteit en het optimale studieklimaat wordt huiswerktoezicht dagelijks aangeboden en zal gebruik worden gemaakt van een rustige, vaste locatie in de school. In- en uitloop van leerlingen vindt plaats aan de hand van een rooster en er gelden regels voor het gebruik van (smart)phones, pc, consumpties etc. Het is mogelijk gebruik te maken van een pc of laptop van school. Voor een optimaal profijt is navolging van deze regels door de leerling essentieel.

Het rooster van de huiswerkmiddagen en de tussentijdse pauzes maken het mogelijk (zoveel mogelijk) aan te sluiten op de lesroorsters van deelnemende leerlingen. Bij een 50-minutenrooster omvat de huiswerktijd drie huiswerkrondes en drie pauzes tussen 14.10 tot 17.30 uur. Bij een 40-minutenrooster is dit tussen 13.10 tot 16.30 uur. Tijdens de toetsweken kan een ander rooster gelden. In de pauzes wordt een kopje thee met iets lekkers uitgedeeld. Ook zelf meegebrachte consumpties kunnen tijdens deze pauzes worden gebruikt.

Alle gegevens betreffende de gang van zaken, aanmelding, roosters, rondes, regels, consumpties, absentie etc. zijn opgenomen in de huisregels. De dagen waarop huiswerktoezicht plaatsvindt, vindt u hier. Over incidentele uitval ontvangt u tijdig bericht.

Voorwaarden voor deelname

Teneinde maximaal te kunnen profiteren van het toezichtaanbod en dit voor de leerlingen zo effectief mogelijk te laten verlopen, is het volgende van belang:

 • Voor de continuïteit en het aanleren van een studieritme dient een leerling (bij voorkeur) minimaal drie vooraf opgegeven dagen per week gedurende één lesperiode aan huiswerktoezicht deel te nemen.
 • Op deze drie dagen dient de leerling minimaal twee rondes aanwezig te zijn, ofwel de 1e en 2e, ofwel de 2e en 3e ronde. Het is ook mogelijk drie rondes aanwezig te zijn.
 • De ouders sporen de leerling zoveel mogelijk aan door een consequente deelname en een positieve houding maximaal te profiteren van het huiswerktoezicht.
 • De leerling zorgt ervoor dat bij iedere deelname aan het huiswerktoezicht alle noodzakelijke boeken en leermiddelen aanwezig zijn.
 • Ten behoeve van de rust en concentratie van medeleerlingen en zichzelf houdt de leerling zich aan de gestelde regels.
 • De ouders dragen zorg voor tijdige betaling.
 • Van een niet gemelde absentie van een leerling brengt de begeleider de ouders dezelfde dag op de hoogte.

Tarieven

 • Deelname aan het huiswerktoezicht bedraagt, onafhankelijk van het aantal rondes, € 9,- per leerling per middag. Het verschuldigde bedrag wordt vier keer per jaar gefactureerd. De dagen waarvoor de leerling op grond van zijn reguliere aanmelding is ingeschreven, worden gerekend. Het maakt dan niet uit of de leerling (on)geoorloofd of met/zonder bericht afwezig was, dan wel een keer extra aanwezig is geweest.
 • De kosten voor de huiswerktraining SLIM! leren bedragen € 115,- per leerling. Dit is inclusief de 'ouderavond' en lesmateriaal. Van dit bedrag wordt € 35,- door de school bekostigd (u ontvangt dus een factuur voor € 80,-). Deze kosten staan los van de deelnamekosten aan huiswerktoezicht.

Aanmelden voor deelname schooljaar 2017/2018

 • Deelnemers aan huiswerktoezicht kunnen, eventueel aangevuld met huiswerktraining, worden opgegeven via het aanmeldingsformulier hieronder.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Van honorering ontvangt u op het bij uw aanmelding opgegeven e-mailadres bericht.
 • Met het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier voor huiswerktoezicht gaan ouders en leerling akkoord met de huisregels.

Voor vragen of opmerkingen over huiswerktoezicht kunt u contact opnemen met de heer B. Averdijk via hwt@hetbaarnschlyceum.nl.

Aanmeldingsformulier Huiswerktoezicht

Gegevens leerling
Neemt deel aan huiswerktoezicht op de volgende dagen
Gegevens ouder/verzorger
In geval van onvoorziene omstandigheden de ouder/verzorger bij voorkeur een bericht sturen per:
Ondertekening
Kalender (dd-mm-jjjj) 
• Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.
• De kosten per deelnemende leerling bedragen € 9 per huiswerkmiddag. Het totaalbedrag wordt twee keer per onderwijsperiode gefactureerd.
• Met het invullen van dit formulier en 'akkoord-verklaren huiswerktoezicht' gaan ouders/verzorgers en leerling akkoord met de huisregels huiswerktoezicht.
• Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Averdijk op (035) 541 60 41 of hwt@hetbaarnschlyceum.nl.
Sluiten Inloggen