Menu

Communicatie

Gedurende het schooljaar informeren wij leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) via diverse online- en offline-communicatiemiddelen. We organiseren diverse avonden zoals voorlichtingsavonden, tienminutengesprekken en thema-avonden. Via de algemene nieuwsbrieven, nieuwsbrieven van de conrectoren, de Animo, onze website en social media kanalen informeren wij over diverse activiteiten, belangrijke gebeurtenissen en over ons onderwijs.

Contacten ouders-school
Al sinds de oprichting van onze school in 1919 zijn ouders belangrijke gesprekspartners. Bestuur, oudercommissie en medezeggenschapsraad, die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld uit ouders, spelen een essentiële rol in de gang van zaken op school. Zonder hulp van ouders zou het niet mogelijk zijn een aantal activiteiten te organiseren. Zo beheren ouders de mediatheek, zijn zij actief bij beroepenvoorlichting en participeren zij in de organisatie en uitvoering van diverse buitenschool-se activiteiten. Ouders helpen in de oudercommissie, nemen deel aan resonansgroepen etc.

Voorlichtingsavonden
Gedurende het schooljaar wordt een aantal avonden georganiseerd waarop voorlichting gegeven wordt over richting-, profiel-, beroeps- en studiekeuze. Een belangrijke rol bij de totstandkoming van diverse keuzes spelen de mentoren en de decaan. Onder andere door individuele gesprekken trachten zij de leerlingen tot een verantwoorde keuze te brengen. De richtingkeuze krijgt in de onderbouw gestalte door middel van keuzebegeleiding en adviesprocedures met bijbehorende voorlichtingsavonden in klas 1 en 2. Halverwege het jaar worden ouders en leerlingen van havo 3 en vwo 3 ingelicht over de profielkeuze en de consequenties daarvan. In het najaar wordt door leerlingen van de bovenbouw over beroeps- en studiekeuze gesproken met ouders die over hun beroep en met oud-leerlingen die over hun studie komen vertellen.

Driehoeksgesprekken vervangen tienminutengesprekken
Kort na het begin van het schooljaar worden contact-avonden georganiseerd voor ouders van leerlingen van de eerste, tweede, derde, vierde en (voor vwo) vijfde klas. Deze avonden zijn bedoeld om kennis te maken met de mentor, die onder andere het jaarprogramma en de manier van werken in de klas met de ouders bespreekt. Op deze wijze ontmoeten bovendien de ouders van de leerlingen van een klas elkaar. Voor de examenklassen havo 5 en vwo 6 wordt een informatieavond georganiseerd waarop het eindexamenjaar wordt doorgenomen.

Op onze school streven we naar groei van de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en leerproces door leerlingen. Een aantal keer per jaar komen ouders op school om deel te nemen aan het driehoeksgesprek. Leerlingen presenteren hun (behaalde) doelen daarbij aan ouders en de mentor bijvoorbeeld aan de hand van een opgebouwd portfolio. De mentor begeleidt leerlingen actief tijdens dit proces. Afhankelijk van het moment in het jaar en het leerjaar zal de inhoud en de vorm van het driehoeksgesprek verschillen.

Thema-avond
De oudercommissie organiseert geregeld een thema-avond voor ouders. Deze avonden staan in het teken van een actueel onderwerp, bijvoorbeeld over opvoeding of maatschappelijke thema’s.

Informatie aan gescheiden ouders
Het Baarnsch Lyceum heeft een protocol voor informa-tievoorziening gescheiden ouders. In dit protocol staat vermeld wie voor de wet ouder van een kind is, worden richtlijnen geformuleerd waar de school zich aan zal houden om misverstanden bij ouders te voorkomen en staan de wettelijke verplichtingen beschreven van de school omtrent de informatievoorziening van ouders. Het protocol is te vinden onder aan deze pagina. 

Spreekuren
Voor vele zaken is het van belang dat ouders zo spoedig mogelijk in contact treden met de mentor van hun kind. Daarvoor kan via de conciërges een afspraak worden gemaakt. Er zijn geen vaste tijden voor spreekuren. Ouders die een lid van de schoolleiding, de decaan of de docenten willen spreken, kunnen altijd telefonisch een afspraak maken.

Nieuwsbrief
Vier keer per jaar versturen de conrectoren een nieuwsbrief. In de onderbouw is de nieuwsbrief gericht aan de ouders, in de bovenbouw gaat de nieuwsbrief naar de leerlingen en naar de ouders in bcc.

Het LyceumNieuws
Het LyceumNieuws is de digitale nieuwsbrief naar de ouders. Hierin wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van wat er op school gaat gebeuren of gebeurd is. Zo worden hier aankondigingen en verslagen in opgenomen van activiteiten, bijeenkomsten en andere zaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn, inclusief een overzichtelijke kalender. Ouders ontvangen het LyceumNieuws automatisch op het mailadres dat bekend is bij de administratie.

Animo
Naast het LyceumNieuws heeft Het Baarnsch Lyceum een speciale schoolkrant die samengesteld wordt door en voor de leerlingen: de ‘Animo’. De redactie heeft de taak bij belangrijke gebeurtenissen binnen de school aanwezig te zijn en verslag uit te brengen in de Animo. Verder staan er de nieuwtjes van de school en ingezonden werk van leerlingen in. De redactie streeft ernaar de schoolkrant vijf maal per jaar te verspreiden.

Website
De website www.hetbaarnschlyceum.nl bestaat uit een algemeen gedeelte en een besloten gedeelte. Via de website kunnen leerlingen en ouders onder andere cijfers bekijken, verzuimadministratie inzien, PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en PTD (Programma van Toetsing en Doorstroom) vinden, reglementen,regelingen, enzovoort. Ouders ontvangen bij aanmelding van zoon/dochter inloggegevens voor de website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei 2018 is deze wet vervangen door een in heel Europa geldende verordening: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie. In de basis verschilt de Wbp uit 2001 niet zoveel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft betrokkenen meer rechten als het gaat om het verwerken van hun persoonsgegevens. Daarnaast wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven, transparant te zijn over de omgang met persoonsgegeven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze nieuwe Europese wet heeft gevolgen voor onze school. Wij hebben de verwerkingsovereenkomsten met de bedrijven waarmee we samenwerken afgesloten volgens de nieuwe richtlijnen. Met sommige bedrijven werken we verplicht samen i.v.m. de onderwijswetgeving, bijvoorbeeld SOMtoday en DUO. Met een aantal bedrijven werken wij samen om onze school beter te laten functioneren. U kunt denken aan de website, server, wifi en dergelijke.

De ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar ontvangen een toestemmingsformulier om aan te geven of zij akkoord gaan met gebruik van fotomateriaal waarop hun kind is afgebeeld, in schoolverband. Het gaat om fotogebruik op openbare deel van de website of materiaal dat wij in onze communicatie naar buiten gebruiken; het kan ook gaan om beeldmateriaal achter de beveiligde inlog. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn mogen zelf beslissen en ontvangen ook een toestemmingsformulier. Ouders en de leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen te allen tijde de beslissing aanpassen door een e-mail sturen naar secretariaat@hetbaarnschlyceum.nl o.v.v. naam, klas en omschrijving van de keuze. 

Klik hier voor ons privacyreglement. De functionaris gegevensbescherming op onze school is de heer A.C. De Vries. 

Adreswijzigingen
Ouders wordt verzocht elke adresverandering en/of wijziging van telefoonnummers schriftelijk of per e-mail (leerlingadm@hetbaarnschlyceum.nl) te melden aan de leerlingadministratie. 

Sluiten Inloggen