Menu

Activiteit

Activiteiten

Door persoonlijke ervaringen leren leerlingen anders en intensiever. De extra programma’s monden uit in een voor de meeste leerlingen goed gevuld Plusdocument: een tweede schooleigen diploma, dat ook bij toelating bij het vervolgonderwijs een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Plusdocument
Het wordt steeds belangrijker dat leerlingen laten zien wie en wat ze zijn, ze werken aan hun cv of portfolio. Daarmee kunnen ze hun leerweg personaliseren en zich goed voorbereiden op een vervolgstudie. Naast een diploma kijken vervolgopleidingen en werkgevers steeds meer naar zaken waarmee de leerling zich onderscheidt. Veel instellingen voor hoger onderwijs houden matchings- en selectiegesprekken om te beoordelen of een leerling geschikt is voor de gekozen opleiding. Leerlingen ontvangen naast hun diploma een overzicht van alle extra activiteiten: het Plusdocument. Daarvan maken bijvoorbeeld ook de internationaal erkende taalcertifi-caten deel uit. Een leerling kan verschillende wegen door de school volgen.

Activiteiten
Hieronder vindt u meer informatie over een selectie van activiteiten die wij op school aanbieden: 

Excursies
Ten minste één keer per jaar wordt een excursie georganiseerd voor de onderbouw (eerste, tweede en derde klassen). Excursies zijn vaak inhoudelijk verbonden met een bepaald vak. De entreekosten voor de betreffende excursie worden betaald door de school. Voor de vervoerskosten zal de school een bijdrage vragen aan de ouders van de deelnemende leerlingen.

SI.jpg

Sportieve activiteiten
In schoolverband wordt veel aan sport gedaan. In de lessen wordt er aandacht besteed aan uiteenlopende sporten. De school biedt een uitgebreid sportprogramma aan. Er worden veel toernooien georganiseerd, binnen de school maar ook met andere scholen. Zo doen we onder andere mee aan Mission Olympic (Nederlandse Kampioenschappen schoolsoftbal). Aan het eind van het jaar wordt het schoolatletiekkampioenschap gehouden. Een van de hoogtepunten van het schooljaar is de Sport Interlyceale, een sportief toernooi tussen de vier oudste lycea van Nederland.

Bewegen Sport en Maatschappij (BSM)
Naast ons uitgebreide standaard sportprogramma kunnen leerlingen, die zich nog meer willen bezighou-den met sport, in de bovenbouw het keuzevak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) als examenvak in hun vakkenpakket opnemen. BSM is zowel op de havo als het vwo in alle profielen als keuzevak te kiezen.

Topsportprotocol
Dit protocol is specifiek voor leerlingen die topsport bedrijven. De eisen om toe te treden tot het topsport-protocol zijn conform de LOOT-eisen. Dit biedt de mogelijkheid aanpassingen te krijgen binnen het rooster en het toetsprogramma. 

Kunst en cultuur
Leerlingen krijgen in de onderbouw de vakken beeldende kunsten (tekenen en handvaardigheid) en muziek aangeboden. Daarnaast kunnen leerlingen in klas 2 en 3 kiezen voor het speerpunt TheArtXperience. Leerlingen volgen dan een extra programma waarin ze diverse kunstzinnige activiteiten ondernemen. In de bovenbouw bestaan de vakken Kunst & Beeldende Vorming en muziek. Daarnaast is er Cultuur en Kunstzinnige Vorming (CKV) voor alle havo- en atheneumleerlingen. Een beperkte groep leerlingen kan kiezen voor het participeren in een theaterproductie, die in ontwikkeling is. Alle leerlingen krijgen de cultuurkaart (CJP) die korting geeft op toegang tot musea, theaters, filmhuizen en concerten. 

Businessklas XL
De havo-afdeling krijgt een duidelijke, eigen identiteit, uitgaande van de positieve waarde ‘ondernemerschap’. Dit uit zich in een uitdagend aanbod, inzetten op ‘learning by doing’ en een eigen pedagogisch-didactisch concept. In dat kader is de havo businessklas XLopgezet in havo 4. Deelnemende leerlingen zetten een studentenbedrijf op, waarbij zij alle fasen real life doorlopen. In de verdieping naar businessklas XL wordt er meer tijd geïnvesteerd (een dagdeel per week) en spelen niet alleen de vakken economie en bedrijfseconomie een rol, maar wordt ook aandacht besteed aan taalvaardigheid, communicatie, beeldende vorming, maatschappijleer en de moderne vreemde talen. Het doel van de school is dit curriculum in samenwerking met landelijke organen tot een volwaardig examenonderdeel om te bouwen.

Beleggen
Leerlingen met economie kunnen in vwo 5 kiezen voor de module beleggen. Leerlingen leren de ins en outs van het beleggen en gaan daarna actief met een virtuele portefeuille aan de slag. Interessant en spannend!

Videoclub
Een tiental leerlingen wordt vertrouwd gemaakt met de technische- en inhoudelijke kanten van het verslaggeven. Leerlingen leren video-apparatuur bedienen, leren opnames te editen, maar leren ook hoe je verslag doet van gebeurtenissen en hoe je anderen interviewt.

Theater
Elk jaar zoekt het team dat zich bezighoudt met het schooltoneel, onder de bezielende begeleiding van Maitta Tegenbosch, een nieuwe uitdaging. Het afgelopen jaar werd er gestart vanuit een uitdrukkelijke wens van de leerlingen om de gehele productie zélf te ‘maken’. De leerlingen wilden zelf schrijven, decor ontwikkelen, muziek componeren, dans choreograferen en scenes ontwikkelen. De verschillende teams en hun begeleiders hadden een gezamenlijk thema gekozen en zijn van daaruit een waaier aan theatrale fragmenten gaan maken, die zich op het eind samen kwam tot één wervelende montagevoorstelling. Het schooltoneel is een traditie die we graag voort willen zetten: ook dit jaar zal er weer een nieuwe ‘challenge’ klaar liggen. Want samen theater maken, is naast leerzaam en leuk óók belangrijk.

Interlyceales
De oudste lycea in Nederland zijn het Kennemer Lyceum uit Overveen, het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven, het Amsterdams Lyceum uit Amsterdam en Het Baarnsch Lyceum. Al meer dan 50 jaar werken deze scholen met elkaar samen op bestuurlijk niveau, via overleg van schoolbesturen en rectoren. Daarnaast zijn er contacten op artistiek en sportief gebied. Omdat sport en cultuur in belangrijke mate bijdragen aan de vorming van jonge mensen in onze maatschappij, zijn de Interlyceales opgezet. De ‘Sport Interlyceale’ vindt jaarlijks plaats in september en de ‘Artistieke Interlyceale’ in maart. Elk jaar weer wordt hard gewerkt om hier de felbegeerde eerste plaats te behalen. De Artistieke Interlyceale staat in het teken van, toneel, muziek, cabaret, dans, fotografie, tekenen en schrijven. Ook de denksporten schaken en dammen, maken hier onderdeel van uit. Voor diegenen die kunnen praten als Brugman, is er het onderdeel eloquentia. De deelnemers praten maximaal vijf minuten over een onderwerp dat kort tevoren is aangekondigd. Leerlingen die zich liever op papier uitdrukken, kunnen meedoen aan het onderdeel opstel of gedicht. De beeldende kunsten tekenen, handenarbeid en fotografie staan ook centraal. Ongeveer 400 leerlingen doen mee aan iedere Interlyceale. De Interlyceales behoren tot de hoogtepunten van het schooljaar.

Grandi Art
Als voorronde op de Artistieke Interlyceale wordt op school de Grandi Art gehouden. Deze geeft de leerlingen de kans hun artistieke gaven te tonen. Er is een grote verscheidenheid aan onderdelen, waardoor iedereen kan meedoen. Iedereen is welkom om te komen kijken naar de optredens.

Stewards
Stewards zijn leerlingen die ervoor zorgen dat de aula opgeruimd en schoon blijft. Stewards hebben een voorbeeldfunctie in het nemen van verantwoordelijkheid en de manier waarop wij met elkaar omgaan in de school. Leerlingen in klas havo-4 en vwo-5 zijn één week in het jaar steward en lopen rond in de aula. Elkaar aanspreken op gewenst gedrag wordt normaal en leerlingen gaan ook positiever reageren als iemand hen aanspreekt. Stewards zorgen er samen met medeleerlingen voor dat wij trots zijn op een mooie, een schone en een respectvolle school.

Bosnië
Een beperkte groep leerlingen uit de bouwenbouw kan deelnemen aan het Bosnië-project. Leerlingen gaan onder begeleiding een week naar Bosnië waar zij helpen bij het renoveren van een school(-gebouw). Leerlingen zoeken daarvoor sponsoren, zodat zij zelf ook financieel wezenlijk bijdragen aan de kosten van de renovatie.

unesco.jpg

UNESCO-school
Het Baarnsch Lyceum maakt als school deel uit van onze samenleving en wil mede verantwoordelijkheid dragen voor onze samenleving en de aarde waarop we leven. Duurzaamheid is één van de uitdagingen waarvoor we staan: daarbij kan het gaan om het gebruik van duurzame energie, de reductie van CO2-uitstoot, het bewaren van de biodiversiteit, het bestrijden van armoede etc. Als UNESCO-school (sinds 2018) heeft Het Baarnsch Lyceum zich ook verbonden aan de uitgangspunten van UNESCO. Duurzaamheid is één van de vier speerpunten waaraan UNESCO-scholen werken. Het gaat daarbij om bewustwording en acties die daadwerkelijk aan een duurzame samenleving bijdragen. Het Baarnsch Lyceum participeert in drie Europese projecten (Erasmus+, GEO-water & GEO-circle) in samenwerking met partnerscholen in het buitenland.

Dies- en lustrumviering
Een ander hoogtepunt is de diesviering, de verjaardag van de school, die in het voorjaar plaatsvindt. Deze wordt gevierd met een veelheid aan sportwedstrijden. Eén keer in de vijf jaar besteden we nog meer aandacht aan de dies, bij de lustrumviering. Omdat een leerling in het algemeen gesproken slechts één keer tijdens zijn schoolloopbaan een lustrum meemaakt, wordt in samenwerking met iedereen die met de school te maken heeft, een uitgebreid programma aangeboden.

Olympiadeschool
Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen en hun kennis te verdiepen. Leerlingen kunnen zo hun kennis en vaardigheden buiten de reguliere lesstof testen en zich meten met de besten van het land. Dat kan zelfs leiden tot een plek in een internationale olympiade. Deelname aan een (of meerdere) olympiade sluit aan bij een van de doelstellingen van Het Baarnsch Lyceum: ‘Leerlingen laten excelleren’. We streven naar een optimale ontwikke-ling van de leerling in overeenstemming met zijn capaciteiten. De olympiades bieden de leerling de mogelijkheid om te excelleren in één of meer vakken.

Het Baarnsch Lyceum doet al enkele jaren mee aan olympiades voor aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Het Baarnsch Lyceum heeft officieel de status van Olympiadeschool; dit keurmerk bevestigt dat olympiades een structurele plaats binnen ons curriculum innemen en een vast onderdeel zijn in het leerproces. Elke leerling mag zich in principe aanmelden voor de olympiade, sommige vakken doen klassikaal mee. Met name bovenbouwleerlingen nemen deel aan olympiades. Bij een enkel vak worden leerlingen in de onderbouw al gestimuleerd om mee te doen met de olympiades. Dit alles onder het motto dat meedoen belangrijker is dan winnen. Deelname aan Olympiade wordt ook vermeld op het Plusdocument.

U-talent en Bèta-sterrenprogramma
Voor enkele zeer getalenteerde vwo-leerlingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de U-Talent Academie, onderdeel van het Junior College Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en 27 scholen uit de regio. Deze leerlingen volgen regelmatig verdiepend en verbredend bèta-onderwijs op de universiteit in Utrecht. Dit jaar vaardigen wij vijf leerlingen af, waarmee er dan negen U-Talent leerlingen zijn op Het Baarnsch Lyceum. De komende jaren zal dit aantal verder groeien. U-Talenten kunnen bij hun diploma een certificaat behalen dat bruikbaar is bij de aanmelding bij een vervolgopleiding. Voor leerlingen die uitblinken in de bètavakken is er in de bovenbouw van havo en vwo de mogelijkheid om mee te doen aan het bèta-sterrenprogramma. Leerlingen volgen gedurende de gehele bovenbouw extra cursussen en activiteiten op het gebied van biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar ook een vak als sterrenkunde of het volgen van een webcollege aan een universiteit is mogelijk. De bèta-ster-leerlingen kunnen bij hun diploma een certificaat behalen dat bruikbaar is bij de aanmelding bij een vervolgopleiding.

Jaarkalender
In de jaarkalender vindt u alle activiteiten overzichtelijk op een rij. 

Sluiten Inloggen