Menu

Absentie en verlof

Absenties

We zijn van mening dat goed onderwijs begint bij de aanwezigheid van alle betrokkenen, tenzij geldige redenen dit verhinderen. Absentencontrole is daarom zeer belangrijk. Goede controle is echter alleen mogelijk met medewerking van alle ouders.

  • Voor een goede gang van zaken is het nodig dat ouders absentie door ziekte of een andere geldige reden vóór 9.00 uur telefonisch aan de school doorgeven.
  • Leerlingen die tijdens de schooluren ziek worden, melden zich af bij de conciërge. We verwachten dat de ouders even bellen om de thuiskomst te bevestigen.
  • Een leerling die door ziekte afwezig is geweest, moet zijn of haar aanwezigheid de eerste dag na de ziekte bij de conciërge melden en bij haar/hem een briefje van de ouders met handtekening inleveren.
  • Een leerling die na ziekte weer op school komt, doet er verstandig aan contact met de mentor en de docenten op te nemen om de opgelopen achterstand zo snel mogelijk te kunnen wegwerken.
  • Bij absenties van langere duur is wederzijds contact tussen ouders en mentor noodzakelijk, bijvoorbeeld om zo nodig een huiswerkregeling te treffen. Als door afwezigheid repetities en dergelijke zijn gemist, moet de leerling zo spoedig mogelijk met de docent een afspraak maken.

Extra verlof

Download hier het aanvraagformulier voor extra verlof. 

Met de grootste nadruk moet de schoolleiding erop aandringen 'vrij vragen' voor bijzondere gelegenheden tot het uiterste te beperken. Ervaringen van de laatste jaren wijzen helaas uit, dat verzoeken om extra vrij soms al te lichtvaardig worden gedaan.

De schoolleiding is alleen gerechtigd extra verlof te verlenen in geval van bijzondere omstandigheden. Hierbij moet gedacht worden aan belangrijke persoonlijke gebeurtenissen met betrekking tot naaste familieleden. Een verzoek voor één dag of enkele uren vrij dient minimaal een week van tevoren en schriftelijk bij de rector of conrector van de afdeling van uw kind, te worden ingediend. Verlof in geval van bijzondere werkomstandigheden, om medische of sociale redenen moet ten minste één maand van tevoren aangevraagd worden. Het aanvraagformulier voor extra verlof is verkrijgbaar op school of download het formulier via een link onder aan deze pagina. 

Het vrij vragen voor theorie en/of rijvaardigheidsexamen voor auto, brommer of scooter dient minimaal een week van te voren te geschieden, door middel van het persoonlijk inleveren van een kopie van het CBR bij de desbetreffende afdelingsleider.

Extra vakantie wordt door de wetgever uitdrukkelijk niet gerekend tot de bijzondere omstandigheden. Over de (on)mogelijkheden van extra verlof is een informatieve folder te verkrijgen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Zie ook: www.leerplicht.net.

De schoolleiding heeft wettelijk de verplichting om in bepaalde situaties te overleggen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. De schoolleiding moet in ieder geval gesignaleerd ongeoorloofd verzuim van leerplichtige leerlingen doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dan kan een proces verbaal opgemaakt en een boete opgelegd worden. Bij recidive wordt het bedrag vertienvoudigd.

De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor achterstanden die zijn ontstaan door verzuim van lessen, zonder dat daarvoor een absoluut dringende reden bestond. Dit geldt in het bijzonder voor gemiste repetities en proefwerken en dergelijke.

Sluiten Inloggen